Proceduri noi privind impozitul pe venit la darea în plată a imobilelor

0
1009

Două noi proceduri privind impozitul pe venit la darea în plată a imobilelor

 În situaţia în care darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, se face pe cale judecătoarească, persoanele fizice nu datorează impozit pe venit, potrivit art. 111 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal, pentru prima operaţiune de dare în plată.

Scutirea se aplică atât debitorului, cât şi codebitorilor, coplătitorilor, garanţilor personali sau ipotecari ai debitorului, în cazul în care prin operaţiunea de dare în plată se transferă dreptul de proprietate imobiliară din patrimoniul personal al acestora, indiferent de calitatea pe care acestea o au într-o altă operaţiune de dare în plată efectuată.

Identificarea primei operaţiuni de dare în plată trebuie să rezulte din Registrul naţional notarial de evidenţă a actelor de dare în plată (RNNEADP).

 Cererea de scutire. Procedura prezintă paşii de urmat privind depunerea la organul fiscal central competent a formularului “Cerere privind aplicarea dispoziţiilor art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015, în cazul în care darea în plată a bunurilor imobile se face pe cale judecătorească”:

– cererea se depune de persoana fizică în termen de 90 de zile de la data comunicării hotărârii judecătoreşti, sub sancţiunea decăderii.

– la cerere se anexează certificatul eliberat de Centrul Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale (CNARNN – Infonot), din care rezultă faptul că hotărârea judecătorească definitivă prin care s-a realizat darea în plată s-a înregistrat în Registrul naţional notarial de evidenţă a actelor de dare în plată şi nu s-a mai înregistrat niciun alt act de dare în plată potrivit Legii nr. 77/2016 până la data înregistrării hotărârii judecătoreşti respective.

– cererea se soluţionează de organul fiscal în termen de 45 de zile de la înregistrare.

– soluţia organului fiscal poate fi favorabilă, în situaţia în care persoana fizică îndeplineşte condiţiile de scutire, iar organul fiscal comunică contribuabilului modul de soluționare a cererii; în caz contrar, organul fiscal stabileşte impozitul pe veniturile din transferul dreptului de proprietate imobiliară din patrimoniul personal şi emite şi comunică Decizia de impunere privind venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal.

Anularea şi restituirea impozitului pe venit achitat

 Reglementarea legală. Procedura reglementează anularea şi restituirea, la cererea persoanei fizice, a impozitului pe venitul din transferul dreptului de proprietate imobiliară din patrimoniul personal şi aaccesoriilor aferente acestuia şi se aplică persoanelor fizice care au efectuat darea în plată până la 30 iunie 2016, data intrării în vigoare a OUG nr. 32/2016pentru completarea Codului fiscal.

Darea în plată, conform dispoziţiilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, act care, în art. 8 alin. (5) prevede că dreptul de a cere instanţei să constate stingerea datoriilor izvorâte din contractele de credit aparţine şi consumatorului care a fost supus unei executări silite a imobilului ipotecat, indiferent de titularul creanţei, de stadiul în care se află ori de forma executării silite care se continuă contra debitorului.

• Cererea de anulare a impozitului. Pentru a beneficia de anularea impozitului pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi a accesoriilor aferente acestora, neachitate până la 30 iunie 2016, se depune la organul fiscal central competent formularul “Cerere privind aplicarea dispoziţiilor art. III alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2016″, la care se anexează certificatul eliberat de Centrul Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale (CNARNN), din care trebuie să rezulte faptul că hotărârea judecătorească definitivă prin care s-a realizat darea în plată s-a înregistrat în Registrul naţional notarial de evidenţă a actelor de dare în plată şi nu s-a mai înregistrat niciun alt act de dare în plată, potrivit Legii nr. 77/2016, până la data înregistrării hotărârii judecătoreşti respective.

Mai departe, procedura distinge situaţiile practice posibile:

– în situaţia în care obligaţiile fiscale nu au fost stinse în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă şi data pronunţării hotărârii judecătoreşti definitive, compartimentul de specialitate întocmeşte un referat de aprobare a anulării obligaţiilor fiscale şi emite Decizia de anulare a obligaţiilor fiscale, decizie care constituie titlu de creanţă.

– în situaţia în care se constată că, în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă şi data pronunţării hotărârii judecătoreşti definitive, obligaţiile fiscale au fost stinse, se refac stingerile astfel încât obiectul anulării să îl reprezinte obligaţiile fiscale nestinse la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă.

– în situaţia în care se constată că, în termen de cel mult 90 de zile de la data comunicării hotărârii judecătoreşti definitive, obligaţiile fiscale nu au fost stinse, se aprobă anularea obligaţiilor fiscale şi se emite Decizia de anulare.

• Cererea de restituire. În situaţia în care contribuabilul are dreptul la restituirea impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, în vederea restituirii impozitului plătit, acesta depune la organul fiscal central competent, în cadrul termenului legal de prescripţie a dreptului de a cere restituirea, respectiv în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere dreptul la restituire, o cerere al cărei model este prevăzut în anexă la ordin.

– în situaţia în care contribuabilul a efectuat, în totalitate, plata impozitului stabilit prin formularul 253 “Decizie de impunere privind venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal”, se întocmeşte Decizia de restituire.

– în situaţia în care contribuabilul a achitat parţial impozitul stabilit prin decizia de impunere, se restituie suma efectiv achitată şi se anulează diferenţa neachitată.(Sursa:Legestart)


Warning: A non-numeric value encountered in /home/jriro/public_html/wp-content/themes/Newspaper1/includes/wp_booster/td_block.php on line 1009

Comentarii: