Noi reglementări privind creanţele fiscale

0
869
Prin recenta Ordonanţă a Guvernului nr. 30/2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 708/2017, în vigoare de la data de 3 septembrie,au apărut cateva modificări demne de luat in seamă.

În cazul în care obligaţia fiscală nu a fost îndeplinită de debitor, regula generală prevede că devin debitori următoarele categorii de persoane:

 • moştenitorul care a acceptat succesiunea debitorului, în condiţiile dreptului comun;
 • cel care preia, în tot sau în parte, drepturile şi obligaţiile debitorului supus divizării, fuziunii ori transformării, după caz;

Debitorii care preiau obligaţia fiscală în ambele cazuri de mai sus se substituie vechiului debitor, în condiţiile legilor care reglementează încetarea existenţei persoanelor în cauză.

REGLEMENTAREA NOUĂ introdusă aici priveşte persoana fizică care desfăşoară o profesie liberă răspunde pentru obligațiile fiscale datorate ca urmare a exercitării profesiei cu bunurile din patrimoniul de afectațiune. Dacă acestea nu sunt suficiente pentru recuperarea creanțelor fiscale, pot fi urmărite și celelalte bunuri ale debitorului.

În categoria venituri din profesii liberale sunt cuprinse, cu titlu de exemplu: veniturile obţinute de către medici, avocaţi, notari publici, executori judecătoreşti, experţi tehnici şi contabili, contabili autorizaţi, auditori financiari, consultanţi fiscali, arhitecţi, traducători, sportivi, precum şi alte persoane fizice cu profesii reglementate in condiţiile legii şi a îndeplinirii a unor criterii, astfel cum sunt prezentate şi dezvoltate pe larg în Ghidul fiscal al contribuabililor care realizează venituri din profesii liberale din România. Veniturile din profesii liberale, realizate in mod individual şi/sau într-o formă de asociere, sunt venituri din activităţi independente, fiind impozitate în sistem real.

Mai reamintim, din Codul civil,la care se face trimitere, de altfel, prin completarea semnalată, că :

 • cel care este obligat personal răspunde cu toate bunurile sale mobile şi imobile, prezente şi viitoare. Ele servesc drept garanţie comună a creditorilor săi.
 • nu pot face obiectul garanţiei bunurile insesizabile.
 • creditorii ale căror creanţe s-au născut în legătură cu o anumită diviziune a patrimoniului, autorizată de lege, trebuie să urmărească mai întâi bunurile care fac obiectul acelei mase patrimoniale. Dacă acestea nu sunt suficiente pentru satisfacerea creanţelor, pot fi urmărite şi celelalte bunuri ale debitorului.
 • bunurile care fac obiectul unei diviziuni a patrimoniului afectate exerciţiului unei profesii autorizate de lege pot fi urmărite numai de creditorii ale căror creanţe s-au născut în legătură cu profesia respectivă. Aceşti creditori nu vor putea urmări celelalte bunuri ale debitorului.

Garantarea obligaţiei fiscale

Pentru obligaţiile fiscale ale debitorului răspunde ca debitor garant, cu renunţarea la beneficiul discuţiunii şi diviziunii, persoana care îşi asumă obligaţia de plată printr-un angajament de plată sau printr-un alt act încheiat în formă autentică, cu asigurarea unei garanţii reale la nivelul obligaţiei de plată, în limita sumei garantate şi a sumei realizate din valorificarea garanţiei. Atenţie: răspunde, de asemenea, ca debitor garant, persoana juridică pentru obligaţiile fiscale datorate, potrivit legii, de sediile secundare ale acesteia. 

Răspunderea solidară

Răspund solidar cu debitorul următoarele persoane:

 • asociaţii din asocierile fără personalitate juridică, inclusiv membrii întreprinderilor familiale, pentru obligaţiile fiscale datorate de acestea, alături de reprezentanţii legali care, cu rea-credinţă, au determinat nedeclararea şi/sau neachitarea obligaţiilor fiscale la scadenţă;
 • terţii popriţi, în situaţiile prevăzute la art. 236 alin. (9), (11), (13), (14) şi (18) din Codul de procedură fiscală, în limita sumelor sustrase indisponibilizării;
 • reprezentantul legal al contribuabilului care, cu rea-credinţă, declară băncii că nu deţine alte disponibilităţi băneşti.

REGLEMENTAREA NOUĂ constă în introducerea, aici, a unei noi categorii de debitori cu răspundere solidară, şi anume emitentul scrisorii de garanţie/poliţei de asigurare de garanţie ori instituţia care a confirmat scrisoarea de garanţie/poliţa de asigurare de garanţie, în cazul în care nu a virat, potrivit legii, sumele de bani în conturile de venituri bugetare la solicitarea organului fiscal.

Obligaţiile de plată restante ale debitorului declarat insolvabil: pentru aceste obligaţii răspund solidar:

 • persoanele fizice sau juridice care, anterior datei declarării insolvabilităţii, cu rea-credinţă, au dobândit în orice mod active de la debitorii care şi-au provocat astfel insolvabilitatea;
 • administratorii, asociaţii, acţionarii şi orice alte persoane care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin înstrăinarea sau ascunderea, cu rea-credinţă, sub orice formă, a activelor debitorului;
 • administratorii care, în perioada exercitării mandatului, cu rea-credinţă, nu şi-au îndeplinit obligaţia legală de a cere instanţei competente deschiderea procedurii insolvenţei, pentru obligaţiile fiscale aferente perioadei respective şi rămase neachitate la data declarării stării de insolvabilitate;
 • administratorii sau orice alte persoane care, cu rea-credinţă, au determinat nedeclararea şi/sau neachitarea la scadenţă a obligaţiilor fiscale;
 • administratorii sau orice alte persoane care, cu rea-credinţă, au determinat restituirea sau rambursarea unor sume de bani de la bugetul general consolidat fără ca acestea să fie cuvenite debitorului.

REGLEMENTAREA NOUĂ introdusă prin O.G. nr. 30/2017 prevede că, pentru obligaţiile fiscale restante ale debitorului pentru care s-a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei răspund solidar cu acesta persoanele care au determinat cu rea-credinţă acumularea şi sustragerea de la plata acestor obligaţii.

Persoana juridică răspunde solidar cu debitorul declarat insolvabil sau declarat insolvent dacă, direct ori indirect, controlează, este controlată sau se află sub control comun cu debitorul ş dacă este îndeplinită cel puţin una dintre următoarele condiţii:

 • dobândeşte, cu orice titlu, dreptul de proprietate asupra unor active de la debitor, iar valoarea contabilă a acestor active reprezintă cel puţin jumătate din valoarea contabilă a tuturor activelor dobânditorului;
 • are sau a avut raporturi contractuale cu clienţii şi/sau cu furnizorii, alţi decât cei de utilităţi, care au avut sau au raporturi contractuale cu debitorul în proporţie de cel puţin jumătate din totalul valoric al tranzacţiilor;
 • are sau a avut raporturi de muncă sau civile de prestări de servicii cu cel puţin jumătate dintre angajaţii sau prestatorii de servicii ai debitorului.

Controlul direct şi indirect. În explicitarea situaţiilor avute în vedere la insolvenţă, Codul de procedură fiscală precizează:

 • control înseamnă majoritatea drepturilor de vot, fie în adunarea generală a asociaţilor unei societăţi ori a unei asociaţii sau fundaţii, fie în consiliul de administraţie al unei societăţi ori consiliul director al unei asociaţii sau fundaţii;
 • control indirect – activitatea prin care o persoană exercită controlul prin una sau mai multe persoane.

Drepturile şi obligaţiile succesorilor

Drepturile şi obligaţiile din raportul juridic fiscal trec asupra succesorilor debitorului în condiţiile dreptului comun, însă dispoziţiile NU sunt aplicabile în cazul obligaţiei de plată a sumelor ce reprezintă amenzi aplicate, potrivit legii, debitorului persoană fizică.

Cesiunea creanţelor fiscale ale contribuabilului/plătitorului

Creanţele fiscale privind drepturi de rambursare sau de restituire ale contribuabilului/plătitorului pot fi cesionate numai după stabilirea lor prin decizie de restituire.

Cesiunea produce efecte faţă de organul fiscal competent numai de la data la care aceasta i-a fost notificată.

Desfiinţarea cesiunii sau constatarea nulităţii acesteia ulterior stingerii obligaţiei fiscale nu este opozabilă organului fiscal. (sursa legestart)


( ! ) Warning: A non-numeric value encountered in /home/jriro/public_html/wp-content/themes/Newspaper1/includes/wp_booster/td_block.php on line 1009
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0003413232{main}( ).../index.php:0
20.0004414704require( '/home/jriro/public_html/wp-blog-header.php ).../index.php:17
30.661266270736require_once( '/home/jriro/public_html/wp-includes/template-loader.php ).../wp-blog-header.php:19
40.676166316384include( '/home/jriro/public_html/wp-content/themes/Newspaper1/single.php ).../template-loader.php:106
50.990168808144locate_template( $template_names = 'loop-single.php', $load = TRUE, $require_once = ???, $args = ??? ).../single.php:28
60.990168808240load_template( $_template_file = '/home/jriro/public_html/wp-content/themes/Newspaper1/loop-single.php', $require_once = TRUE, $args = [] ).../template.php:716
70.990368818696require_once( '/home/jriro/public_html/wp-content/themes/Newspaper1/loop-single.php ).../template.php:770
81.011268853264td_module_single_base->related_posts( $force_sidebar_position = ??? ).../loop-single.php:72
91.011668869856td_block_related_posts->render( $atts = ['limit' => 3, 'ajax_pagination' => 'next_prev', 'live_filter' => 'cur_post_same_categories', 'td_ajax_filter_type' => 'td_custom_related', 'class' => '', 'td_column_number' => 3], $content = ??? ).../td_module_single_base.php:974
101.029768912288td_block->get_block_pagination( ).../td_block_related_posts.php:56

Comentarii: