Legea salarizării a fost completată, modificările vizează personalul medical și din educație

0
715

Guvernul a aprobatînședința de astăzi un proiect de Ordonanță de urgență pentru modificareaşi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, iar parte din modificărileadusevizeazăpersonalul din sistemulsantiar, precumșicadreledidactice.
Personalul din sistemul sanitar care a beneficiat în anul 2017 de tichete de masă va beneficia de acordarea indemnizației de hrană pe tot parcursul anului 2018, iar această indemnizație va fi exceptată în anul 2018 la stabilirea limitei de sporuri de 30%.

Înceeacepriveșteacordareasporurilor, documentulaprobat de Guvernstabileșteprorogareapână la 1 martie 2018 a prevederilor care condiționeazăîncadrareasporurilorînlimita de 30% pentrupersonalul din sistemulsanitar. Începând cu data de 1 martie 2018, pentrupersonalul din sistemulsanitarși de asistențăsocială, cuantumulsporurilorpentrucondiții de muncă se vadetermina conform Regulamentului-cadru de acordare a sporurilor, elaborat de MinisterulSănătățiipână la data de 1 martie 2018, fără a depăşilimita de 30%.

Tot din luna martie 2018,pentru personalul din sistemul sanitar,determinarea drepturilor salariale aferente activității prestate în linia de gardă, a sporului pentru activitatea prestată în ture, a sporului acordat pentru munca prestată în zilele de sâmbătă și duminică și de sărbătorile legale și a sporului pentru munca prestată în timpul nopții se va face conform prevederilor legale aplicabilepentrulunaianuarie 2018.
Ordonanța de urgențăadoptată de Guvernvizeazăși clarificarea salarizării gărzilor obligatorii efectuate de medici în afara programului normal de lucru de la funcţia de bază până la limita a 48 de ore pesăptămână.

Înceeacepriveștedomeniuleducației, noul act normativ reglementeazămodalitatea de aplicare a sistemului de plată cu ora sau prin cumul pentru personalul didactic de predare, de conducere, îndrumare și control, prin ordin al ministrului educației naționale.

De asemenea, pentru a evita diminuarea drepturilor salariale ca urmare a noilor măsuri de transfer a contribuțiilor din sarcina angajatorului în sarcina angajatului,Guvernul a aprobat acordarea, începând cu 1 ianuarie 2018, a unei majorări salariale de 28,5% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017, pentru personalul plătit din fonduri publice care beneficiază de scutire de impozit pe venit la 31 decembrie 2017, potrivit Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Celelalte categorii de personal vor beneficia de o majorare salarială de 25% începând cu 1 ianuarie 2018 față de nivelul acordatpentrulunadecembrie 2017.

Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat și pentru personalul promovat s-a creatposibilitatea identificării unei funcții similare în plată la nivelul instituțiilor subordonate, în situația în care aceasta nu există în cadrul aceleiași instituții/autorități publice, în vederea eliminării dificultăților existente în prezent la stabilirea modalității de salarizare.
CompletărileLegii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice au fostfăcuteșipentru sprijinirea implementării proiectelor finanțate din fonduri europenenerambursabile. Înacestsens s-a stabilit:

• eliminarea condiției de eligibilitate a cheltuielilor de personal de a fi rambursate din fonduri europene, astfel încât vor primi majorarea salarială toate persoanele nominalizate în echipe de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile;
• personalul angajat în afara organigramei pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile va fi plătit conform condițiilor din ghidul solicitantului;
• condițiile de înființare a posturilor în afara organigramei responsabile cu implementarea proiectelor, cât și procedura de recrutare și selecție a persoanelor, precum și criteriile pe baza cărora se stabilește procentul de majorare salarială se realizează pe baza unui regulament-cadru elaborat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) care se aprobă prin hotărâre a Guvernului;
• Clarificarea acordării majorării de 25% atât pentru preşedinţii, cât și pentru vicepreşedinţii consiliilor judeţene, respectiv pentru primarii și viceprimarii unităţilor administrativ-teritoriale care implementează proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile.

Documentuladoptat de Guvern are învedereși stimularea personalului care gestionează fonduri comunitare, prin stabilirea majorării salariale de până la 35%, față de maxim 25% cât prevede legea în prezent. Această majorare se va acorda în baza criteriilor stabilite prin regulament-cadru elaborat deMDRAPFE și aprobat prin hotărâre a Guvernului.

Începriveșteindemnizația de hrană, aceasta se vaacorda lunar, într-un cuantum reprezentând a 12-a parte din două salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată.
PrinOrdonanța de urgențăa Guvernului au fostcorectateșiunelesalarii de bazăînvederearespectăriicorelațiilorîntrefuncții.

loading...

Comentarii: