Control ministerial la Institutul de Pneumoftiziologie “Marius Nasta” Bucureşti

0
641
????????????????????????????????????

Corpul de control a verificat modul în care comitetul director al unității sanitare a respectat atribuţiile legale conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului public şi prevederilor Titlului VII din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. De asemenea, s-a verificat respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice, în perioada 01.01.2015 până la data efectuării controlului, precum și respectarea prevederilor legale în derularea activităţii economico-financiare privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor institutului, organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, în perioada 2015 până la data efectuării controlului.

În urma efectuării controlului, Comisia de control a constatat următoarele:

Comitetul director a încălcat atribuțiile de serviciu stipulate în art. 1, alin.(12) din Ordinul 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului public care prevede că:
“la propunerea consiliului medical, întocmeşte, fundamentează şi prezintă spre aprobare managerului Programul anual de achiziţii publice, lista învestiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, şi răspunde de realizarea acestora; “

Institutul Național de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, în calitate de Autoritate Contractantă, a încălcat prevederile legale privind achizițiile publice, conform Legii 98/2016.
În perioada de efectuare a controlului au fost verificate, prin sondaj, procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică/acordurilor cadru, precum şi dosarele de achiziţie publică ale Institutului de Pneumoftiziologie Marius Nasta în cadrul procedurilor de atribuire pentru serviciile de imagistică medicală, achiziţiile de alimente, achiziţiile de dezinfectanţi şi achiziţiile de materiale sanitare.

Urmare a verificărilor efectuate la nivelul achiziţiilor publice realizate pe perioada ianuarie-septembrie 2017, comisia de control a constatat neconformităţi și abateri de la legislaţia în vigoare în domeniul achiziţiilor publice, procedurile derulate nerespectând exigenţele şi prevederile specifice enunţate de legea achiziţiilor publice nr.98/2016 şi a normelor ei de aplicare intrate în vigoare la jumătatea anului 2016 prin HG nr.395/2016, respectiv a prevederilor Legii nr.500/2002 privind finanţele publice.

Servicii de imagistică medicală

În cazul constractării serviciilor de imagistică medicală s-a constatat încălcarea legislației privind achiziițiile publice prin divizarea contractului de achiziție în mai multe contracte cu valori mai mici, cu scopul de a se evita organizarea procedurii de achiziție corectă, prevăzută de legislația în vigoare. S-au achiziționat astfel servicii de imagistică medicală direct de la un furnizor ales.

Prevederi legale nerespectate:

Art. 7, alin.(1) şi (5) coroborat cu dispoziţiile prevăzute la art. 11 alin.(1) şi (2), art. 12 lit.a), alin.(1) şi (2) şi la art.2 alin.(2), lit.d) din Legea nr. 98/2017 privind achiziţiile publice, potrivit cărora :

,, Art. 7. – (1) Procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege se aplică în cazul atribuirii contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru a căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau mai mare decât următoarele praguri valorice:

a)23.227.215 lei, pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de lucrări;

b)600.129 lei, pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de produse şi de servicii;

c)3.334.050 lei, pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de servicii care au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2.

(….)

(5) Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică decât 132.519 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică decât 441.730 lei.

Art. 11. – (1) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza metode de calcul al valorii estimate a achiziţiei cu scopul de a evita aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de prezenta lege.

(2) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a diviza contractul de achiziţie publică în mai multe contracte distincte de valoare mai mică şi nici de a utiliza metode de calcul care să conducă la o subevaluare a valorii estimate a contractului de achiziţie publică, cu scopul de a evita aplicarea procedurilor de atribuire reglementate de prezenta lege.

Art. 12. – Valoarea estimată a achiziţiei se determină înainte de iniţierea procedurii de atribuire şi este valabilă la momentul iniţierii procedurii de atribuire. Iniţierea procedurii de atribuire se realizează prin una dintre următoarele modalităţi: a) transmiterea spre publicare a anunţului de participare;

ART 2(2) Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică şi a organizării concursurilor de soluţii sunt:

(……) d) transparenta,

Achiziție de alimente

În anul 2016, Institutul Național de Pneumftiziologie “Marius Nasta” a încheiat un Acord –Cadru pentru furnizarea alimentelor necesare pacienților. Acordul Cadru prevedea prețuri și cantități valabile pe întreaga durată de derulare a acestuia.

La data expirării Acordului Cadru, Autoritatea Contractantă nu a organizat în timp util o procedură de licitație pentru achiziția de alimente, motiv pentru care a achiziționat direct de la același furnizor alimentele necesare cu prețuri majorate nejustificat, între 60%-300%, pentru aceleași produse.

Începând cu data de 28.04.2017, în urma înregistrării referatelor de necesitate pentru achiziția de alimente din perioada mai-august 2017 au fost achiziționate direct, prin SEAP, aceleași alimente care au fost prevăzute și în Acordul Cadru în valoare totală de 861 580, 63 lei fără TVA încadrate pe 43 Coduri CPV distincte, altele decât cele prevăzute în Programul Anual al Achizițiilor Publice aprobat de Comitetul Director la data de 5.05.2017.

Alimente

Prevederi legale nerespectate:

– art. 7 alin. (1) şi alin. (5) coroborat cu dispoziţiile prevăzute la art. 11, alin. (1) şi (2), art. 12 lit.a), alin. (1) şi (2) şi la art.2 alin.(2), lit.d) din Legea nr. 98/2017 privind achiziţiile publice, potrivit cărora : art. 7 (1) Procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege se aplică în cazul atribuirii contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru a căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau mai mare decât următoarele praguri valorice:

a)23.227.215 lei pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de lucrări;

b)600.129 lei pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de produse şi de servicii;

c)3.334.050 lei pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de servicii care au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2.

(….)

(5) Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică decât 132.519 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică decât 441.730 lei.

Art. 11. – (1) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza metode de calcul al valorii estimate a achiziţiei cu scopul de a evita aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de prezenta lege.

(2) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a diviza contractul de achiziţie publică în mai multe contracte distincte de valoare mai mică şi nici de a utiliza metode de calcul care să conducă la o subevaluare a valorii estimate a contractului de achiziţie publică, cu scopul de a evita aplicarea procedurilor de atribuire reglementate de prezenta lege.

Art. 12. – Valoarea estimată a achiziţiei se determină înainte de iniţierea procedurii de atribuire şi este valabilă la momentul iniţierii procedurii de atribuire. Iniţierea procedurii de atribuire se realizează prin una dintre următoarele modalităţi: a) transmiterea spre publicare a anunţului de participare;

ART 2 alin.(2) Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică şi a organizării concursurilor de soluţii sunt:

(……) d) transparenta,

Prin angajarea şi efectuarea unor cheltuieli majorate nejustificat, ca urmare a achiziţionării diverselor produse alimentare, cu nerespectarea prevederilor actelor normative care reglementează principiile care stau la baza efectuării de achiziţii din fonduri publice şi buna gestiune financiară, au fost încălcate dispoziţiile prevăzute la art.14 alin.(2) alin.(3) şi art.22 alin.(1) din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora: ”Nicio cheltuială nu poate fi înscrisă în bugetele prevăzute la art. 1 alin.(2) şi nici angajată şi efectuată din aceste bugete, dacă nu exista baza legală pentru respectiva cheltuială. Nicio cheltuiala din fonduri publice nu poate fi angajată, ordonanţă şi plătită dacă nu este aprobată potrivit legii şi nu are prevederi bugetare.”– art.14, alin.(2) alin.(3) „Ordonatorii de credite au obligaţia de a angaja şi de a utiliza creditele bugetare numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituţiilor publice respective şi cu respectarea dispoziţiilor legale.”– art.22, alin.(1).

Achiziție dezinfectanți

La fel ca în cazul procedurii de achiziție a alimentelor, și la dezinfectanți s-au încălcat prevederile legilației privind achizițiile publice prin achiziționarea acelorași produse, atât prin procedură de licitație deschisă, cât și prin achiziție directă folosind coduri CPV diferite, dar care reprezintă în fapt aceeași necesitate și anume, achiziția de dezinfectanți.

Prevederi legale nerespectate:

– Art. 7 alin.(1) şi alin. (5) coroborate cu dispoziţiile prevăzute la art. 11, alin. (1) şi alin.(2), art. 12 lit.a) alin. (1) şi alin.(2) şi art.2 alin.(2) lit.d) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, potrivit cărora :

,, Art. 7. – (1) Procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege se aplică în cazul atribuirii contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru a căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau mai mare decât următoarele praguri valorice:

a)23.227.215 lei, pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de lucrări;

b)600.129 lei, pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de produse şi de servicii;

c)3.334.050 lei, pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de servicii care au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2.

(….)

(5) Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică decât 132.519 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică decât 441.730 lei.

Art. 11. – (1) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza metode de calcul al valorii estimate a achiziţiei cu scopul de a evita aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de prezenta lege.

(2) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a diviza contractul de achiziţie publică în mai multe contracte distincte de valoare mai mică şi nici de a utiliza metode de calcul care să conducă la o subevaluare a valorii estimate a contractului de achiziţie publică, cu scopul de a evita aplicarea procedurilor de atribuire reglementate de prezenta lege.

Art. 12. – Valoarea estimată a achiziţiei se determină înainte de iniţierea procedurii de atribuire şi este valabilă la momentul iniţierii procedurii de atribuire. Iniţierea procedurii de atribuire se realizează prin una dintre următoarele modalităţi:

a) transmiterea spre publicare a anunţului de participare;

ART.2(2) Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică şi a organizării concursurilor de soluţii sunt:

(……) d) transparența

Prin angajarea şi efectuarea unor cheltuieli majorate nejustificat, ca urmare a achiziţionării diverselor produse dezinfectante prin nerespectarea prevederilor actelor normative care reglementează principiile care stau la baza efectuării de achiziţii din fonduri publice şi buna gestiune financiară, au fost încălcate dispoziţiile prevăzute la art.14 alin.(2) alin.(3) şi art. 22 alin.(1) din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora : ”Nicio cheltuială nu poate fi înscrisă în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) şi nici angajată şi efectuată din aceste bugete, dacă nu există baza legală pentru respectiva cheltuială. Nicio cheltuiala din fonduri publice nu poate fi angajată, ordonanţă şi plătită dacă nu este aprobată potrivit legii şi nu are prevederi bugetare”– art.14, alin.(2) alin.(3) „Ordonatorii de credite au obligaţia de a angaja şi de a utiliza creditele bugetare numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituţiilor publice respective şi cu respectarea dispoziţiilor legale”– art.22, alin.(1).

Achiziţiile de materiale sanitare

Pentru a evita din nou organizarea unei proceduri de licitație deschisă, Autoritatea Contractantă a încadrat materialele sanitare pe mai multe Coduri CPV pentru a proceda la cumpărare directă.

Astfel, Sondele IOT sunt încadrate pe două coduri CPV distincte, respectiv 33141624-0 (truse de administrare) şi 33141641-5 (sonde), Sondele endobronşice sunt încadrate pe două coduri CPV distincte, respectiv 33157000-5 (oxigenoterapie şi asistenţă respiratorie) şi 33141641-5 (sonde), iar Sondele endobronhiale sunt încadrate pe două coduri CPV distincte, respectiv 33157800-3 (dispozitiv de administrare a oxigenului) şi 44164000-7 (tubaje şi tuburi). Valoare cumulată a achiziţiilor directe încheiate cu furnizorul, respectiv valoare facturilor recepţionate în anul 2017 este de 989.436,70 lei, ceea ce reprezintă 38,64% din bugetul alocat pentru materiale sanitare.

Prevederi legale nerespectate:

– Art. 7, alin.(1) şi (5) coroborate cu dispoziţiile prevăzute la art. 11, alin. (1) şi (2), art. 12 lit.a), alin. (1) şi (2) şi la art.2 alin.(2), lit.d) din Legea nr. 98/2017 privind achiziţiile publice;

Iar prin angajarea şi efectuarea unor cheltuieli, ca urmare a achiziţionării diverselor consumabile medicale, cu nerespectarea prevederilor actelor normative care reglementează principiile care stau la baza efectuării de achiziţii din fonduri publice şi buna gestiune financiară – Art.14, alin.(2) alin.(3) şi art.22, alin.(1) din Legea nr.500/2002, privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora : ”Nicio cheltuială nu poate fi înscrisă în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) şi nici angajata şi efectuată din aceste bugete, dacă nu exista baza legală pentru respectiva cheltuială. Nicio cheltuiala din fonduri publice nu poate fi angajată, ordonanţă şi plătită dacă nu este aprobată potrivit legii şi nu are prevederi bugetare” art.14, alin.(2) alin.(3) „Ordonatorii de credite au obligaţia de a angaja şi de a utiliza creditele bugetare numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituţiilor publice respective şi cu respectarea dispoziţiilor legale”– art.22, alin.(1).

Corpul de Control a mai constatat că au fost încheiate o serie de contracte de prestări servicii în cadrul a trei proiecte cu tematica Tuberculoză (TB), având codurile: M1/1S1; M2/3S7 şi M3/4S9, finanţate din alte fonduri decât bugetul de stat. În anul 2016 au fost, de asemenea, încheiate contracte de prestări servicii în cadrul proiectului Acord de Grant nr.709624 – E-Detect TB. Aceste contracte nu au fost întocmite de compartimentul specializat în achiziţii publice, aşa cum era normal având în vedere că sunt încheiate între Institut şi prestatori persoane fizice, institutul fiind în acest caz autoritate contractantă şi plătitoare a prestaţiei, sursa de finanţare fiind alta decât bugetul de stat. Contractele s-au încheiat prin încălcarea prevederilor înscrise la articolul 9.1.2 din cadrul Acordului de Grant şi implicit prin încălcarea legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice. Contractele au fost încheiate ca urmare a unei proceduri de selecţie de dosare, procedură care nu se regăsește în legislaţia în vigoare privind achiziţiile publice şi care a fost derulată de managerul de proiect şi nu de biroul achiziţii publice, singura structură ce poate reprezenta Institutul în calitate de autoritate contractantă în cadrul unei proceduri de achiziţie publică.

Corpul de Control a constatat că managerul instituție a încheiat un contract în calitate de persoană fizică independentă (PFI) cu institutul, contract semnat de către directorul medical în calitate de manager. Acesta a generat o situație de posibilă incompatibilitate între funcția de manager persoană fizică și Popescu Gilda Georgeta –PFI ca prestator, așa cum este consemnat la art.178, alin 1, lit a din Legea 95/2006.
Ca urmare a celor constatate, Corpul de Control al Ministerului Sănătății a propus următoarele măsuri:

Actualizarea Strategiei anuale a achiziţiilor publice, respectiv a Programului anual al achiziţiilor publice a anului 2017 conform legislaţiei în vigoare în domeniul achiziţiilor publice, legea achiziţiilor publice nr.98/2016 şi a normelor ei de aplicare intrate în vigoare prin HG nr.395/2016.
Respectarea aplicării procedurilor de achiziţii prevăzute în Strategia anuală a achiziţiilor publice, respectiv a Programului anual al achiziţiilor publice, conform legislaţiei în vigoare în domeniul achiziţiilor publice, legea achiziţiilor publice nr.98/2016 şi a normelor ei de aplicare intrate în vigoare la jumătatea anului 2016 prin HG nr.395/2016.

Comisia de control a procedat la calcularea deferenţei de sume între preţurile acelorași produse, pentru achiziţia de dezinfectanţi şi alimente achiziţionate prin achiziţie directă și achiziţionate prin procedura de licitaţie deschisă. Această diferenţă rezultată, ȋn valoare de 119.369,56 lei este considerată o supraevaluare nejustificată și estimată ca prejudiciu, motiv pentru care comisia de control solicită comitetului director să ȋnfiinţeze prin decizie managerială o comisie de cercetare administrativă cu sarcina de a stabili întinderea reală a întregului prejudiciu și identificarea persoanelor responsabile.

Va fi sesizată Agenția Națională de Integritate în vederea verificării situaţiei privind existența unei posibile stări de incompatibilitate a doamnei manager Prof.Asoc.Dr.Georgeta-Gilda Popescu ca urmare a semnării contractului de prestări servicii nr.10822/05.09.2016.

Reeditarea procedurii operaţionale privind exercitarea controlului financiar preventiv.
Respectarea prevederilor legale prevăzute în Ordinul nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale privind obligativitatea urmăririi listelor de verificare în exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoara activitatea de control financiar preventiv propriu, la exercitarea controlului financiar preventiv.
Pentru toate deficienţele constatate Comisia de control a decis să înainteze prezentul raport în atenția Curţii de Conturi a României, pentru efectuărea verificărilor necesare asupra modului de gestionare a fondurilor publice de către persoane cu atribuții specifice comitetului director, pe parcursul anului 2017.

Încetarea contractului de management a doamnei dr. Popescu Georgeta Gilda pentru nerespectarea obligațiilor managerului în domeniul managementului economico-financiar, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății nr.1384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management şi a listei indicatorilor de performanţă a activităţii managerului spitalului public.
Demiterea directorului financiar-contabil interimar ec. Dumitru Daniela, cu respectarea prevederilor legale, pentru abateri de la legislaţia în vigoare care sunt imputabile membrilor comitetului director, conform prevederilor din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată cu modificările și completările ulterioare.

În anul 2017, Ministerul Sănătății a alocat Institutului peste 3,8 milioane de lei pentru derularea programelor naționale. În urma unui management defectuos, Institutul nu a utilizat mai mult de jumătate din fonduri, ramânând astfel neutilizată până la această dată suma de 1,98 milioane de lei. Mai mult, pentru situațiile de urgență, în cadrul Acțiunilor Prioritare, Ministerul Sănătății a finanțat Institutul cu suma de 930 mii lei, din care a rămas neutilizată suma de 427 mii lei (aprox.50%).

Pacienți
Drepturi pacienți
Medicamente
Farmacii și drogherii
Ghiduri medicale

Specialiști
Legislație
Planul pentru resurse umane
Rezidențiat
Concursuri

Proiecte
Transparența
Monitorizare cheltuieli
Vaccinurile salvează vieți

Comentarii: