Scandal intre PNL şi PSD la Iaşi! Mărul discordiei: POLUAREA din municipiu

0
1242

Conducerea Primăriei Municipiului Iași respinge categoric afirmațiile publice ale unor membri PNL Iași cu funcți în Parlamentul României și în Consiliul Local cu privire la poluarea aerului din Municipiul Iași. Conducerea Primăriei Municipiului Iași consideră că declarațiile membrilor PNL sunt doar o înșiruire de informații trunchiate, minciuni grosolane, amenințări ridicole și propuneri plagiate, componente caracteristice unui joc de imagine politicianist și iresponsabil cu care PNL-iștii au obișnuit deja comunitatea ieșeană.

Stadiul elaborării Planului de calitate a aerului

Prin adresa nr. 6306 / 19.01.2018, Primăria Municipiul Iași a transmis către Ministerul Mediului, Agenția Națională pentru Protecția Mediului (ANPM) și Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Iași stadiul elaborării Planului de calitate a aerului, conform cerințelor Hotărârii Gubernului nr. 257 / 2015.

Planul de calitate a aerului în Municipiul Iași a fost elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 257 / 2015 și a Ordinului MMAP nr. 1206 / 2015 pentru aprobarea listelor cu unitățile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în Anexa nr. 2 la Legea nr. 104 / 2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Planul de calitate a aerului în Municipiul Iași fost finalizat și predat spre avizare la APM Iași și Agenția Națională pentru Protecția Mediului – Centrul de Evaluare a Calității Aerului (ANPM – CECA) la finalul lunii decembrie 2016.

Ulterior, acest plan a fost revizuit de cinci ori conform solicitărilor de clarificări transmise de către APM Iași și ANPM – CECA. Ultima revizuire solicitată a fost transmisă de către ANPM – CECA și APM Iași cu nr. 51 / 08.01.2018 și înregistrată la Primăria Municipiului Iași sub nr. 1.818 / 09.01.2018.

S.C. Enviro Ecosmart S.R.L. Galați a comunicat prin adresa nr. 12 / 16.01.2018 și înregistrată la Primăria Municipiului Iași sub nr. 5.468 / 18.01.2018 că Planul de calitate a aerului în Municipiul Iași este în lucru, având în vedere solicitările ANPM-CECA și APM Iași prin adresa 51 / 08.01.2018, și a fost înaintat către autoritățile pentru protecția mediului în data 30.01.2018. După primirea avizului de mediu de la comisia tehnică formată la nivelul Ministerului Mediului, respectiv ANPM-CECA și APM Iași, Planul de

calitate a aerului în Municipiul Iași va fi transmis spre aprobare în Consiliul Local în cursul lunii februarie 2018.

Proiectul Planului de calitate a aerului este postat, din 21.12.2017, pe site-ul Primăriei Municipiului Iași:
http://www.primaria-iasi.ro/imagini-iasi/fisiere-iasi/1513856804-PCA_IASI_rev_5.pdf.

Măsuri pentru reducerea poluării

Municipiul Iași a implementat deja o parte dintre măsurile prevăzute în Planul de calitate a aerului. Astfel, în ceea ce privește modernizarea parcului auto al Primăriei Municipiului Iași și instituțiilor subordonate au fost luate următoarele măsuri:
– Compania de Transport Public S.A. a scos din uz o serie de mijloace de transport care aveau norma de poluare sub Euro 3 și a suplimentat parcul de autobuze cu autobuze noi Isuzu și Eurobus cu norma de poluare Euro 6. În total, municipiul Iași va avea 100 de autobuze noi. De asemenea, Compania de Transport Public a achiziționat 12 tramvaie.
– Salubris S.A. a achiziționat 18 autospeciale cu norma de poluare Euro 6. De asemenea, au fost achiziționate primele utilaje stradale de curățare / aspirare a carosabilului din etapa a II-a de modernizare a echipamentelor din dotarea Salubris S.A.
– Au fost implementate măsuri de reducere a poluării în sarcina unităților subordonate Primăriei Municipiului Iași. Astfel, Citadin S.A. a achiziționat autoutilitare noi de 3,5 tone și 5 tone cu utilizarea mijloacelor auto cu prelate pentru transportul mixturii asfaltice.

În privința transportului în comun și traficului greu:

– Având în vedere iminența apariției Normelor Metodologice referitoare la Legea nr. 233 / 2016 privind parteneriatul public – privat, aflate în dezbatere publică în urma postării pe site-ul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, au fost prevăzute alocării financiare necesare elaborării studiului de fezabilitate pentru realizarea proiectului „Eliminarea traficului greu urban prin crearea stațiilor de transfer”. Prin acest proiect se va elimina traficul rutier greu destinat aprovizionării marilor magazine prin transferarea mărfurilor în stații speciale amenajate la intrarea în Municipiului Iași în depozite pe termen scurt și preluarea acestora cu vehicule cu capacitate sub 3,5 tone și acces la magazine în afara intervalelor orare de trafic intens.
– În vederea modernizării sistemului de transport electric, în ultimii ani au fost reabilitați peste 26 de kilometri de cale de rulare tramvai, urmând ca până în anul 2020 să fie modernizați aproape 30 de kilometri de cale rulare tramvai în zonele cu trafic rutier intens și densitate mare a populației în vederea asigurării unui transport urban de călători ritmic și fără emisii de noxe.

În privința spațiilor verzi au fost luate următoarele măsuri:

– În 2017 Servicii Publice Iași S.A. a plantat 3.877 arbori foioși și un număr de 1.596 de arbori rășinoși.
– A fost finalizat Registrul de spații verzi în decembrie 2017 și au fost inventariate terenurile degradate în vederea reabilitării spațiului verde.


În ceea ce privește eficiența energetică au fost luate următoarele măsuri:

– În 2016 a fost finalizată etapa I a reabilitării sistemului de termoficare din Municipiul Iași, care a constat în modernizarea centralelor de producere a energiei termice și electrice (CET 1 și CET 2) prin înlocuirea arzătoarelor, realizarea unei instalații complexe de desulfurare și a unui sistem de colectare uscată a particulelor de zgură și cenușă, fapt ce a asigurat conformarea sistemului termoenergetic la prevederile restrictive ale directivelor europene cu referire la emisiile de NOx, SO2, CO2 și respectiv referitoare la particulele de praf.
– În 2017 a fost semnat contractul de finanțare în valoare de 28.507.858,92 euro prin Programul Operațional Infrastructura Mare pentru proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare în Municipiul Iași în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile în atmosferă și pentru creșterea eficienței energetice în alimentarea cu căldură urbană, etapa a II-a”. Proiectul este în curs de implementare, iar stadiul fizic este de 7%.

Cu privire la activitatea de salubrizare:

– A fost elaborat și aplicat un program de curățare și spălare de Salubris S.A. a tuturor arterelor rutiere din zonele afectate și au fost măturate artere în suprafață de peste 4 milioane de metri pătrați și stropite / spălate străzi cu o suprafață totală de circa 3 milioane de metri pătrați.
– În perioada noiembrie 2017 – decembrie 2018 a fost înlocuit materialul antiderapant (nisip) cu substanțe care nu generează cantități mari de pulberi, respectiv clorură de calciu.

În privința șantierelor:

– Municipiul Iași a elaborat un Regulament privind respectarea condițiilor de protecția mediului în timpul executării lucrărilor de construcții, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 321 / 29.08.2017, în vederea reducerii cantităților de particule în suspensie PM10 în timpul efectuării lucrărilor. Nerespectarea prevederilor regulamentului și neimplementarea măsurilor asumate de către constructori constituie contravenție și se sancționează.

Pentru identificarea surselor de poluare:

– A fost inițiat un protocol de colaborare cu toate universitățile din Municipiul Iași în vederea identificării surselor de poluare, a dinamicii aerului contaminat și a modalităților de diminuare / eliminare a efectelor acestora.

Observații importante

Luând act de caracteristicile geomorfologice și de relief specifice amplasamentului Municipiului Iași, coroborate cu procedura de elaborare a studiului de calitate a aerului prin care se fundamentează măsurile de reducere a poluării din Planul de calitate a aerului, se constată fără echivoc faptul că determinarea surselor și a zonelor de disipare și influență prin măsurători efectuate de stații fixe și modelare matematică ulterioară este eronată. În acest sens se evidențiază mai multe elemente circumstanțiale, dintre care:

– Municipiul Iași, având o suprafață de 93,9 kilometri pătrați și o dispunere multicolinară pe șapte elemente de relief distincte, cu diferențe de nivel mari și regimuri termice aferente diferențiate semnificativ, nu poate fi asociat unor modelări matematice specifice curenților de aer orizontali și verticali.

– Caracterul aleatoriu al vânturilor dominante, coroborat cu variațiile majore de intensitate în intervale orare mici introduc o serie de variabile semnificative care anulează relevanța măsurătorilor din stațiile fixe (obligatorii prin efectul legii).

– Aportul semnificativ al particulelor de praf aduse din zonele extravilane ale Municipiului Iași prin intermediul curenților de aer de bazin hidrografic prin intermediul a trei emisari semnificativi.

Municipiul Iași a reiterat prin diferite adrese către APM Iași și către ANPM necesitatea revizuirii studiilor de amplasament de pe teritoriul administrativ urban în conformitate cu Directiva 2008 / 50 / CE privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2015 / 1480 a Comisiei din 28 august 2015 de modificare a mai multor anexe la Directivele 2004 / 107 / CE și 2008 / 50 / CE prin care se stabilesc normele de referință, validarea datelor și amplasarea punctelor de prelevare pentru evaluarea calității aerului înconjurător, Hotărârea Guvernului nr. 806 / 26 octombrie 2016 pentru modificarea anexelor nr. 4, 5, 6, 7 la Legea nr. 104 / 2011 privind calitatea aerului înconjurător (Anexa 5 – A.3 – Amplasare la microscară a punctelor de prelevare și A.4 -Amplasarea și revizuirea selecției amplasamentelor).

Acțiuni necesare în vederea creșterii calității aerului în Municipiul Iași

Având în vedere disponibilitatea manifestată de reprezentanții Ministerului Mediului de a fi alături de Municipiul Iași în rezolvarea problemelor cu impact asupra calității mediului și implicit a sănătății populației, conducerea Primăriei Municipiului Iași consideră ca oportune și necesare următoarele măsuri:

– Elaborarea / actualizarea studiilor de amplasament al stațiilor fixe de monitorizare a calității aerului (Centrul de Evaluare a Calității Aerului).
– Stabilirea zonelor de protecție prevăzute de lege pentru stațiile fixe în baza studiilor de amplasament și a condițiilor stabilite prin Directivele Europene (Legea 104/2011, art. 7, lit. q).
– Modificarea Normelor de elaborare a Planului de calitate a aerului prin introducerea obligatorie a măsurătorilor efectuate cu laboratoare mobile (Laboratorul Național de Referință pentru Calitatea Aerului, Legea 104/2011, art. 9, lit. c).
– Elaborarea Planurilor de intervenție pe termen scurt concomitent cu dotarea autorităților publice teritoriale pentru protecția mediului cu dispozitive de măsurare a calității aerului în timp real în vederea respectării prevederilor din Metodologia de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului din 15.04.2015, cu referire la art. 52, art. 53 și art. 57.
– Modificarea prevederilor legale cu referire la dreptul autorităților locale de a interzice circulația vehiculelor pe drumurile publice în intervalele de timp când nivelul substanțelor poluante în aer se apropie de pragurile critice prevăzute de Legea 104 din 15 iunie 2011.
– Construirea șoselei de centură a municipiului Iași!

„Ca de fiecare dată când discutăm despre probleme serioase pentru orașul nostru, în loc să vină cu propuneri raționale și constructive, PNL-iștii aruncă perdele de fum țesute din minciuni, intoxicări, amenințări și aberații. Mai trist decât lipsa de idei și preocupări responsabile a PNL-iștilor mi se pare atitudinea profund toxică și distructivă a acestora. În loc să sprijine măsurile pe care le-am început deja și pe care le avem în vedere, în loc să lupte alături de noi pentru construirea șoselei de centură, PNL-iștii vin cu propuneri de grădiniță și ne amenință, ridicol, cu procese. Nu am cum să nu îmi amintesc că, în ciuda apelurilor pe care le-am făcut pentru a colabora pentru proiectele Iașului, PNL-iștii s-au opus ca proiectul Spitalului Regional de Urgență să fie realizat în municipiul Iași, au votat împotriva programului de modernizare a transportului public, au respins până și programul Sărbătorilor Iașului și, de ceva vreme, votează împotriva construirii de cămine studențești. În aceste condiții, mi-e teamă că PNL-iștii au încetat să mai fie Opoziție politică și se transformă într-o sursă de poluare morală pentru orașul nostru!”, a declarat primarul Mihai Chirica.


( ! ) Warning: A non-numeric value encountered in /home/jriro/public_html/wp-content/themes/Newspaper1/includes/wp_booster/td_block.php on line 1009
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0002413296{main}( ).../index.php:0
20.0003414768require( '/home/jriro/public_html/wp-blog-header.php ).../index.php:17
30.665866392864require_once( '/home/jriro/public_html/wp-includes/template-loader.php ).../wp-blog-header.php:19
40.680666433744include( '/home/jriro/public_html/wp-content/themes/Newspaper1/single.php ).../template-loader.php:106
50.976068931792locate_template( $template_names = 'loop-single.php', $load = TRUE, $require_once = ???, $args = ??? ).../single.php:28
60.976068931888load_template( $_template_file = '/home/jriro/public_html/wp-content/themes/Newspaper1/loop-single.php', $require_once = TRUE, $args = [] ).../template.php:716
70.976268942344require_once( '/home/jriro/public_html/wp-content/themes/Newspaper1/loop-single.php ).../template.php:770
80.996168982432td_module_single_base->related_posts( $force_sidebar_position = ??? ).../loop-single.php:72
90.996468999024td_block_related_posts->render( $atts = ['limit' => 3, 'ajax_pagination' => 'next_prev', 'live_filter' => 'cur_post_same_categories', 'td_ajax_filter_type' => 'td_custom_related', 'class' => '', 'td_column_number' => 3], $content = ??? ).../td_module_single_base.php:974
101.025569041456td_block->get_block_pagination( ).../td_block_related_posts.php:56

Comentarii: