DGA, la momentul bilanţului

0
626

În anul 2017, Direcția Generală Anticorupție a participat activ în cadrul eforturilor întreprinse de societatea românească și implicit de M.A.I. pentru prevenirea și combaterea corupției, urmărind în mod prioritar consolidarea mediului de integritate la nivelul ministerului, îmbunătățirea relațiilor de cooperare cu celelalte instituții ale statului angrenate în acest demers și, deopotrivă, cu reprezentanții organizațiilor neguvernamentale.

În ansamblu, putem aprecia că retrospectiva anului 2017 este pozitivă, activitățile întreprinse și rezultatele descrise în cele ce urmează fiind de natură să certifice determinarea cu care s-a acționat și justețea traiectoriei instituționale adoptate.

Din punct de vedere al managementului instituțional. structura organizatorică a unităţii cuprinde aparatul propriu, având în componenţă 4 direcţii (Investigaţii, Anchete, Prevenire şi Suport), structuri aflate în coordonarea directă a directorului general (resurse umane, juridic, financiar, control etc.), respectiv structurile subordonate (40 servicii judeţene anticorupţie şi Direcţia Anticorupţie pentru Municipiul Bucureşti şi Judeţul Ilfov). Actualul cadru de funcţionare a fost aprobat prin O.M.A.I. nr. I/1.932 din 13.12.2016 privind efectuarea de modificări în structura organizatorică a D.G.A.

Asigurarea resurselor umane a constituit o provocare pe parcursul anului 2017, urmare a unei dinamici de personal active, sens în care direcţiile de acţiune avute au urmărit, în principal, încadrarea funcţiilor vacante, în special la nivelul structurilor operative, aplicarea actelor normative care reglementează drepturile şi obligaţiile personalului unităţii, perfecţionarea formării profesionale a personalului, crearea premiselor pentru asigurarea unui climat de muncă adecvat, desfășurarea, verificarea şi evaluarea activităţilor de asigurare a securităţii şi sănătăţii în muncă pentru structurile aparatului propriu și cele subordonate ale D.G.A.

La sfârșitul anului 2017, la nivelul Direcţiei Generale Anticorupţie, din totalul posturilor prevăzute era încadrat un procent de aproximativ 70%, media de vârstă a personalului DGA fiind de circa 40 de ani.

Referitor la pregătirea profesională, menţionăm că personalul direcției generale a participat la 320 de activități pentru dobândirea unor specializări menite a le asigura evoluţia în carieră.
În ceea ce priveşte documentele de planificare strategică, direcţiile de acţiune au avut în vedere implementarea măsurilor stabilite prin Strategia Naţională Anticorupţie 2016-2020, DGA exercitând rolul de monitorizare şi supervizare la nivelul ministerului, conform O.M.A.I. nr. 72/2017 de adoptare a Planului de integritate de la nivelul ministerului.

Domeniul planificării instituţionale a fost asigurat prin adoptarea şi punerea în aplicare a Planului Unic de activităţi al Direcţiei Generale Anticorupţie pentru anul 2017, document ce a generat un context unitar de evoluţie şi dezvoltare organizaţională.

ACTIVITATEA DE PREVENIRE

Prevenirea corupției la nivelul personalului M.A.I.

În anul 2017, activitatea preventivă a fost orientată către realizarea obiectivelor și măsurilor prevăzute în Strategia Națională Anticorupție 2016-2020, în contextul în care acest document își propune „abordarea trihotomică de intervenţie strategică în domeniul anticorupţie – prevenire, educaţie, combatere”. Măsurile din SNA au fost transpuse în O.M.A.I. nr. 72/2016 pentru aprobarea Planului de integritate privind implementarea la nivel propriu a Strategiei Naționale Anticorupție, DGA fiind desemnată ca instituţie responsabilă pentru implementarea Planului de integritate, a inventarului măsurilor de transparenţă instituțională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public, având atribuţii de coordonare, monitorizare, colectare a datelor şi raportare a acestora către Secretariatul tehnic din cadrul Ministerului Justiţiei. În acest sens, a fost elaborat Raportul narativ referitor la stadiul implementării măsurilor ce revin în sarcina M.A.I. în conformitate cu Strategia Națională Anticorupție 2016-2020, inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare, situația incidentelor de integritate, precum și o prezentare succintă a măsurilor adoptate pentru remedierea aspectelor care au favorizat producerea acestora.

Pentru eficientizarea activităţilor de prevenire a corupției, Direcția Generală Anticorupție a stabilit și a supus aprobării ministrului afacerilor interne 3 domenii prioritare pentru anul 2017, respectiv personalul nou-încadrat, personalul cu funcţii de conducere din structurile ce interacţionează direct cu cetăţenii, respectiv personalul din domeniul achiziţiilor publice și suport logistic, sectoare în care a desfășurat cu preponderență activități de instruire anticorupţie. Aceste activități au beneficiat de o nouă abordare bazată pe promovarea discuţiilor libere și dezvoltarea unui dialog constructiv.

În mod concret, s-au desfășurat 3.877 activităţi de informare şi instruire anticorupţie, la care au participat 58.115 angajaţi ai M.A.I (reprezentând aproximativ 45% din totalul personalului M.A.I.), 11.112 având funcţii de conducere şi 47.003 cu funcţii de execuţie.

Ca urmare a politicilor preventive inițiate și transpuse în practică, au fost consemnate 158 de situații în care funcționarii ministerului au sesizat D.G.A. atunci când li s-au oferit sume de bani sau alte foloase în schimbul unor servicii, ori au denunțat cazuri în care colegii lor au fost implicați în comiterea unor fapte de corupție. Cazurile reprezentative de denunțare a încercării de implicare a unor polițiști în fapte de corupție sunt prezentate în Anexa nr. 1.

Totodată, s-au evidențiat demersurile efectuate pe linia educației în domeniul integrității și al prevenirii corupției pentru viitorii polițiști. Astfel, în programa de învăţământ pentru anul universitar 2016-2017, a fost introdusă disciplina de studiu „Integritate și prevenirea corupției”, destinată studenților din anul I ai Facultăţilor de Poliţie, Jandarmi şi Poliţie de Frontieră, iar începând cu anul universitar 2017–2018, aceasta a fost introdusă şi la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative. În intervalul analizat, D.G.A. a susținut 3 teme specifice organizate în 3 activităţi de predare şi în 12 seminarii, la care au participat 959 studenţi.

Concomitent, Direcția Generală Anticorupție și Facultatea de Poliție din cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” au organizat întâlniri de lucru dedicate problemei integrității profesionale în activitatea Ministerului Afacerilor Interne, cu accent pe identificarea așteptărilor studenților asupra viitoarei activități profesionale, analiza percepției acestora asupra profesiei de ofițer, precum și pentru obținerea unui feedback concret referitor la modalitățile de adaptare și asimilare organizațională.

În cadrul şcolilor de formare iniţială şi a centrelor de formare continuă, au fost desfăşurate activităţi de prevenire a corupţiei cu poliţiştii încadraţi din sursă externă în anul 2017, aflaţi la cursuri de iniţiere în carieră.

În mod distinct, a fost elaborat, aprobat şi este în implementare „Planul de măsuri comun în vederea prevenirii corupției, în contextul migrației ilegale pentru anul 2017”, încheiat în parteneriat cu Inspectoratul General de Imigrări şi Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră.

Documentul prevede o serie de acțiuni printre care organizarea de întâlniri, grupuri de lucru comune, seminarii sau conferințe privind prevenirea corupției referitoare la fenomenul migrației ilegale; desfășurarea, de către D.G.A., atât la nivelul structurilor centrale, cât și la nivel teritorial, a unor activități de informare comune cu personalul ce lucrează în domenii legate direct de problematica migrației ilegale, din cadrul I.G.P.F. și I.G.I.; participarea comună la campanii / activități de informare a cetățenilor cu privire la consecințele / riscurile pe care le implică corupția în rândul personalului propriu etc. În acest sens, au fost planificate trei acțiuni comune ale ofițerilor D.G.A. și I.G.P.F., în zonele de frontieră unde au fost înregistrate principalele direcții de acțiune ale grupurilor de migranți (Giurgiu, Constanţa şi Timiş), concretizate în 20 de activități de informare, cu participarea a 333 polițiști de frontieră și din cadrul structurilor de imigrări.

Pe fondul necesității organizării unor activități cu caracter preventiv cu alte instituții publice sau organizații neguvernamentale, la nivelul anului 2017 a avut loc o suită de manifestări menite să solidarizeze în efortul de anticorupție cât mai multe componente instituționale.

Exemple:
• În cadrul programului de educație „Școala altfel” s-au organizat şi desfăşurat sesiuni de informare anticorupție, la care au participat 148 de liceeni, însoțiți de 12 cadre didactice, din cadrul liceelor teoretice „Eugen Lovinescu” şi „Victor Babeș” din Bucureşti. Este de menționat că, includerea Direcției Generale Anticorupție în acest program s-a făcut ca urmare a experienței pozitive acumulate cu ocazia evenimentelor similare din anii precedenți, ceea ce conferă un caracter de tradiție inițiativei.
• Cu ocazia sărbătorii zilei Mărțișorului, având sprijinul Corpului Național al Polițiștilor, s-au oferit flori și felicitări doamnelor și domnișoarelor polițiste din cadrul Poliției Sectorului 1, Brigăzii Rutiere București, a Punctului de Trecere a Frontierei „Henri Coandă”– Otopeni şi Poliţiei Oraşului Otopeni, cu acest prilej fiind oferite informații despre modalitățile de sesizare a faptelor de corupție;
• În colaborare cu Direcţia Generală Management Resurse Umane – Centrul Multifuncţional de Pregătire Schengen, precum și în baza sprijinului acordat de Fundația HANNS SEIDEL s-a derulat proiectul „Etică organizaţională şi integritate în M.A.I.”. Proiectul, aflat la cea de-a doua ediție, a avut drept obiectiv promovarea eticii organizaţionale şi integrităţii, în scopul însuşirii de către poliţiştii aflaţi la început de carieră a cunoştinţelor şi abilităţilor necesare dezvoltării unui comportament adecvat. În vederea atingerii dezideratului propus, au fost organizate 16 stagii de formare cu participarea a 292 de tineri funcționari din structurile de poliție, jandarmerie, poliție de frontieră şi imigrări, precum și 43 de manageri nemijlociți ai acestora. Sesiunile de formare au fost organizate în 10 localități ale țării, parte dintre acestea fiind susținute la sediile Centrului Multifuncțional Schengen din Buzău și Ploieşti.
• În baza acordului de parteneriat încheiat cu Asociaţia „Pro Democraţia”, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi Centrul de Proiecte Educaţionale şi Sportive „PROEDUS” Bucureşti, reprezentanţii D.G.A. au organizat şi participat la activitățile din cadrul proiectului „Lideri pentru integritate”. Între activitățile concrete derulate sub aceste auspicii menționăm:
 organizarea „Galei Integrității 2017 – ediția a II-a”, în cadrul căreia au fost acordate diplome elevilor câștigători ai concursului de dezbateri pe tematică de educație anticorupție, cât și ai celui de creații artistice din Proiectul „Lideri pentru integritate”.
 vernisajul expoziției ,,Anticorupție prin artă”, derulată cu sprijinul Centrului Cultural al Municipiului Bucureşti (ARCUB), ce a cuprins lucrările elevilor care au participat la tabăra de creație artistică, organizată în cadrul acestui proiect, precum și la concursul cu același titlu”;
 acțiunea ,,Drumul integrității”, în cadrul căreia elevii și voluntarii Asociației ,,Pro Democrația” au distribuit, în Pasajul Universității și în principalele stații de metrou, materiale de
informare realizate în proiect (calendare de birou cu teme anticorupție, mănuși personalizate etc.), împreună cu recomandări privind necesitatea şi importanţa menținerii integrității.

În ceea ce privește campaniile de informare a cetățenilor, au fost desfășurate următoarele activități:

 distribuirea, la nivelul structurilor subordonate, de bannere cu sloganul „Împreună demolăm corupția”, acestea fiind amplasate pe clădirile structurilor M.A.I., precum și pe clădirile altor instituții partenere;
 realizarea unei campanii de informare și conștientizare anticorupție pentru cetățeni, în cadrul parteneriatului cu Primăria Municipiului București – Regia Autonomă de Transport București (R.A.T.B.), prin afișarea unor autocolante pe mijloacele de transport în comun bucureștene, cu mesajul „Circulați pe linia anticorupție 0800.806.806, linie telefonică gratuită unde puteţi sesiza faptele de corupție în care sunt implicaţi angajații Ministerului Afacerilor Interne”;
 promovarea unor mesaje preventive anticorupţie, în parteneriat cu o societate comercială, prin intermediul a aproximativ 2.500 terminale de plată dispuse pe întreg teritoriul României.
Alte activități de prevenire au constat în elaborarea unor informări adresate structurilor M.A.I., difuzarea unor articole cu conținut educativ-preventiv, analize sau materiale în diverse publicații, printre care elaborarea „Sintezei privind principalele activităţi de prevenire şi combatere a corupţiei” (postată pe site-ul de Internet al D.G.A., precum şi pe site-urile similare ale structurilor ministerului) și a „Buletinului documentar și de informare – Integritatea”, (diseminat, letric şi electronic, structurilor ministerului).

Testarea integrităţii lucrătorilor M.A.I.

În baza O.M.A.I. nr. 256/2012 privind procedura de testare a integrităţii profesionale a personalului ministerului, în anul 2017 s-au efectuat 75 de teste de integritate profesională – 69 cu rezultat pozitiv (în sensul că lucrătorii M.A.I. testaţi au dat dovadă de integritate) şi 6 cu rezultat negativ.
Aceste teste au vizat 75 lucrători ai ministerului (doar 6 dintre aceştia au primit sume de bani sau foloase pentru a nu îşi îndeplini atribuţiile de serviciu).

În situaţia testelor de integritate cu rezultat negativ, au fost sesizate structurile de parchet pentru a dispune cu privire la oportunitatea efectuării de acte procedurale penale, în scopul probării activităţii infracţionale.

Cercetarea științifică

Necesitatea de adoptare a unor acțiuni preventive fundamentate pe coordonate științifice, precum și măsura de „reducere substanțială, cu cel puțin 50% a incidentelor de integritate în sectoarele vulnerabile identificate”, prevăzută în Strategia Națională Anticorupție 2016-2020, a determinat participarea activă a reprezentanților D.G.A. la lucrările grupurilor de lucru organizate de Ministerul Justiției, pentru realizarea cadrului normativ necesar și introducerea unei metodologii standard de evaluare a riscurilor de corupţie, respectiv pentru dezvoltarea unui mecanism instituţional de evaluare ex-post a incidentelor de integritate, fiind prezentate demersurile în domeniu efectuate la nivelul direcției generale și cadrul metodologic adoptat în M.A.I.

Având în vedere buna colaborare dintre D.G.A. și Secretariatul tehnic al S.N.A., instituția noastră a desemnat experți care au făcut parte din echipele de evaluare care au participat la vizitele efectuate la
Agenția Națională de Integritate, Avocatul Poporului, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, Ministerul Afacerilor Externe și Secretariatul General al Guvernului.

De asemenea, în cadrul platformelor de cooperare de la nivelul Ministerului Justiției, pentru procesul de monitorizare și evaluare au fost stabilite 3 teme de interes pentru a fi analizate, respectiv: declararea cadourilor, protecția avertizorului în interes public și funcțiile sensibile.

La nivelul D.G.A., din perspectiva cercetării corupţiei, a fost realizat studiul „Evaluarea activităţii de prevenire a corupţiei desfăşurate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne”, care a vizat atât analizarea eficienței demersului preventiv al instituției, ca principală atribuție, cât și fundamentarea unor măsuri viitoare de adaptare a activităților specifice la necesitățile corpului profesional. Studiul a urmărit fundamentarea unor măsuri pentru sporirea calităţii, adresabilității, eficacității, dar şi a importanței activităților de prevenire desfășurate de către D.G.A. De asemenea, a fost avută în vedere și evaluarea impactului actualelor politici de prevenire, inițiate la nivel naţional şi sectorial, precum şi corelarea acestora cu realitățile instituționale, respectiv factorii favorizanți ai corupției la nivelul ministerului.

Privitor la managementul riscurilor şi al vulnerabilităţilor la corupţie, ca element de noutate, menționăm faptul că procesul s-a desfășurat exclusiv în sistem electronic. În mod concret, activitatea de monitorizare, începută la nivelul structurilor ministerului în decembrie 2016, a fost continuată cu revizuirea registrelor de riscuri în aplicația MARC (Managementul asistat al riscurilor de corupție), oferind astfel primul feedback substanțial privind noul mod de lucru adoptat.

Polițiștii specializați din cadrul D.G.A. au participat astfel în mod activ la reuniunile grupurilor de lucru constituite la nivelul structurilor M.A.I. și au acordat consultanță de specialitate (289 de activităţi, la care au participat 1.421 angajaţi).

Totodată, în perioada supusă analizei, au fost desfăşurate peste 1.200 de activităţi de implementare în aplicaţia M.A.R.C., implicând constituirea/editarea de utilizatori și/sau implementarea incidentelor de integritate.

Nu în ultimul rând, în materia evaluării incidentelor de integritate, experiența deținută în aplicarea Procedurii de sistem privind evaluarea măsurilor adoptate de către structurile Ministerului Afacerilor Interne pentru remedierea aspectelor care au favorizat incidentele de integritate în anii anteriori a reprezentat un avantaj în ceea ce privește consultanța acordată structurilor D.G.A., respectiv M.A.I., cât și prin participarea la realizarea de vizite de evaluare în teritoriu.

De asemenea, se impune a fi relevat faptul că, numărul incidentelor de integritate consemnate în anul 2017 a înregistrat o scădere de 39% (47 de incidente comparativ cu 77 în anul 2016), ceea ce vine să confirme preocuparea pentru realizarea ţintei stabilite în SNA 2016-2020.

ACTIVITATEA DE COMBATERE

În baza delegărilor dispuse de procurorii de caz, poliţia judiciară din cadrul D.G.A. a efectuat acte procedurale şi a participat la instrumentarea unor dosare complexe sub directa coordonare a procurorilor de caz din Direcţia Naţională Anticorupţie, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.
În anul 2017, s-au efectuat cercetări și au fost înaintate la parchet 2.785 de dosare penale. Dintre acestea, 1.030 au fost iniţiate din sesizare proprie, iar 1.755 au fost primite de la diferite structuri de parchet.
Repartiția pe structurile de parchet este următoarea: 420 au fost înaintate la D.N.A., 135 la unităţile D.I.I.C.O.T., iar 2.230 la structurile centrale şi teritoriale ale P.Î.C.C.J.

În anul 2017, activitățile procedurale realizate de lucrătorii D.G.A. s-au desfășurat în baza unui număr total de 4.420 ordonanțe de delegare ale unităților de parchet soluționate, din care 551 de către D.N.A., 317 de la D.I.I.C.O.T. şi 3.552 de la structuri ale P.Î.C.C.J.

Ca urmare a activităţilor procedurale derulate de poliţiştii D.G.A., procurorii de caz au emis rechizitorii în 299 dosare şi au încheiat 88 acorduri de recunoaştere a vinovăţiei (+83% raportat la anul anterior), ceea ce presupune o finalitate crescută a cazurilor instrumentate de poliția judiciară a D.G.A.. De altfel, este de remarcat că, rechizitoriile și acordurile de recunoaștere a vinovăției însumează un total de 387, ceea ce reprezintă, în medie, unul pe zi. Cazurile reprezentative din activitatea de combatere sunt prezentate în Anexa nr. 2.

Referitor la tipologia faptelor de corupție, procentual s-au înregistrat 13% infracțiuni de luare de mită, 26% dare de mită, 6% trafic de influență, 3% cumpărare de influență, 17% infracțiuni la Legea nr. 78/2000, respectiv 35% alte infracțiuni în legătură cu fapte de corupție.
În anul 2017, au fost inculpaţi 1.058, dintre care 189 lucrători ai M.A.I., 27 cu funcţii de conducere şi 162 de execuţie.

În ceea ce priveşte măsurile preventive dispuse, au fost puse în aplicare mandate de arestare preventivă faţă de 96 persoane, din care 83 arestate la domiciliu. Totodată, faţă de 186 de persoane s-a dispus controlul judiciar.

În sprijinul activităţii de cercetare penală, poliţiştii D.G.A. din cadrul formaţiunii specializate au realizat 120 acţiuni de prindere în flagrant, care au vizat 147 persoane cercetate pentru fapte de corupţie sau asimilate.

Cooperarea cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

Rezultatele pozitive înregistrate pe linia combaterii corupţiei se datorează, în mare parte, bunei colaborări existente între procurori şi poliţia judiciară a direcției generale.

În scopul eficientizării activităţii de cercetare penală, în anul 2017, s-a desfăşurat a VII-a etapă a convocărilor profesionale P.Î.C.C.J. – D.G.A., cu tema „Combaterea infracţionalităţii în domeniile prioritare ale Ministerului Public: corupţie, conflict de interese, evaziune fiscală, contrabandă şi spălarea banilor”. Întâlnirile de lucru au fost derulate în continuarea celor realizate în anii precedenți, având ca finalitate optimizarea relaţiilor de colaborare interinstituțională și au avut ca obiectiv principal abordarea sistemică a combaterii corupţiei, în cadrul lucrărilor fiind dezbătute aspecte de actualitate pe linie procedurală, precum şi identificarea a noi modalităţi de probaţiune.
Se impune subliniat că, la lucrări au luat parte şi reprezentanţi ai Poliţiei Române, Serviciului Român de Informaţii, Agenţiei Naţionale de Integritate şi Consiliului Superior al Magistraturii, concluzia unanimă fiind că astfel se contribuie decisiv la identificarea celor mai bune modalităţi de combatere a faptelor de corupţie.

Totodată, s-au urmărit atât diseminarea de bune practici, cât şi stabilirea unor modalităţi unitare de instrumentare a dosarelor penale privind fapte de corupţie, sens în care a fost desfăşurată şi o competiţie de prezentare a celor mai reprezentative cazuri instrumentate de procurori în colaborare cu poliţia judiciară.

Pentru punerea în valoare a concluziilor cazuisticii instrumentate, a fost elaborat „Ghidul de bune practici în instrumentarea cauzelor de corupţie”, ediţia a VII-a, care a fost transmis participanţilor şi instituţiilor partenere.

„Merită totodată semnalate rezultatele încurajatoare ale politicilor de combatere a corupției la nivel mic, gestionate de către P.Î.C.C.J. în cooperare cu D.G.A.” (S.N.A. 2016-2020).

TRANSPARENȚĂ – RELAŢII CU PUBLICUL ȘI RELAȚII PUBLICE

Relații cu publicul

În anul recent încheiat, iniţiativele Direcţiei Generale Anticorupţie au avut în prim plan ascendenţa indicelui de vizibilitate, precum şi asigurarea transparenței la nivel instituţional.
Astfel, au fost primite 2.243 de petiţii, datele furnizate în conţinutul acestora ducând la iniţierea a 54 dosare penale sau la completarea probatoriilor în cadrul unor dosare aflate în lucru. Din totalul petiţiilor primite, 852 au fost transmise către diferite structuri de parchet, iar 379 au fost remise altor instituţii.

Totodată, au fost primite în audienţă 178 persoane, fiind consiliate în afara programului 912 persoane. Ca urmare a acestor activităţi, au fost depuse 49 plângeri penale și denunţuri şi 72 petiţii.

Call-center anticorupție

În ceea ce privește apelurile primite Tel-verde anticorupție 0800.806.806l, în anul 2017 s-au primit 12.035 apeluri. În baza informaţiilor de interes operativ transmise de apelanţi au fost iniţiate sau completate 29 dosare penale. Totodată, urmare a apelurilor telefonice efectuate la linia Tel-verde a D.G.A. au fost inițiate și derulate cu celeritate 9 acțiuni de prindere în flagrant.
În contextul dezvoltării canalelor de sesizare a faptelor de corupție puse la dispoziția cetățenilor, în anul 2017, au fost efectuate demersuri pentru implementarea Sistemului integrat Call-center anticorupție.

Beneficiile aduse de sistemul Call-center anticorupție sunt, printre altele, asigurarea unui canal facil de adresabilitate pentru cetăţeni, situații statistice, legătură directă cu numărul unic de urgență 112, management electronic al documentelor, bază de date electronică pentru sesizările telefonice și pentru petiții etc..

În vederea operaționalizării sistemului integrat Call center anticorupție, la finele anului 2017 a fost încheiat un contract de achiziție în valoare de 195.755,00 lei, inclusiv TVA.

Accesul la informații de interes public și mediatizare

Referitor la liberul acces al cetățenilor la informaţiile de interes public, în anul 2017 s-a răspuns în termen legal la 138 solicitări formulate în baza Legii nr. 544/2001 (dintre care 83 verbale şi 55 scrise), nefiind înregistrată nicio reclamație administrativă.

Totodată, în intervalul de referinţă, activitatea D.G.A. a fost mediatizată prin intermediul a 358 comunicate de presă, în creștere cu 3,4% față de anul anterior.

COOPERARE INTERNAŢIONALĂ ŞI IMPLEMENTARE PROIECTE

Relaţii internaţionale – afaceri europene

„Transferul experienței deținute de România în lupta împotriva corupției și punerea la dispoziția țărilor partenere a modelelor desprinse din experiența națională împotriva corupției este unul dintre angajamentele asumate de Guvernul României la Summit-ul de la Londra, împreună cu sprijinirea activității rețelelor de cooperare regională existente, precum RAI și Rețeaua Anticorupție pentru Europa de Est și Asia Centrală a OCDE, dar și a unor inițiative cum ar fi propunerea Regatului Unit de creare a unei rețele a practicienilor în materia integrității instituționale” (S.N.A. 2016-2020).

În această arie de interes profesional, principalele demersuri au avut în vedere consolidarea statutului Direcţiei Generale Anticorupţie în contextul politicii de vecinătate şi pentru multiplicarea punţilor de comunicare cu partenerii externi.
În Raportul Tehnic care însoțește Raportul Comisiei Europene privind progresele înregistrate de România în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare, publicat în ianuarie 2017, s-au făcut următoarele mențiuni cu privire la D.G.A.:
 se evidențiază rezultatele mai bune obținute în investigarea cazurilor în care sunt implicați funcționari M.A.I.;
 colaborarea instituţiei cu Ministerul Public în lupta împotriva corupţiei. Pe lângă investigaţiile în cazurile de corupţie, D.G.A. a derulat activităţi de prevenire precum: campanii de conştientizare, activităţi de pregătire şi de cooperare cu societatea civilă. D.G.A. a dezvoltat procesele de evaluare şi analiză a riscurilor la corupţie pentru a identifica noi modele şi măsuri structurale de corectare în zonele vulnerabile pe care le-a diseminat şi Ministerului Public;
 semnarea unui Protocol de cooperare între Ministerul Sănătății, Ministerul Afacerilor Interne, Parchetul General și DNA, axat pe adoptarea unor măsuri preventive în sistemul de sănătate. Ministerul Sănătății utilizează linia verde anticorupție gestionată de către D.G.A. cu scopul de a raporta fapte de corupție;
 activitatea eficientă a ofițerilor de poliție judiciară din cadrul D.G.A. care au derulat investigații și au transmis către Parchet dosare penale.

În luna septembrie 2017, a avut loc atelierul de lucru programat în cadrul studiului derulat de către Parlamentul European aferent Mecanismului de Cooperare și Verificare în România, în cadrul căruia D.G.A. a reprezentat cu succes M.A.I.

În ceea ce privește misiunile derulate în străinătate în anul 2017, au fost organizate şi desfășurate 36 de misiuni externe privind participarea personalului D.G.A. la conferințe/simpozioane/seminarii, precum şi activități de pregătire profesională.

Totodată, s-au desfăşurat 17 vizite oficiale la sediul unităţii, din care se impun menționate vizitele ambasadorilor Spaniei, Marii Britanii și Ucrainei acreditați la București; întâlnirile de lucru cu reprezentanții unor instituții cu atribuții anticorupție din Lituania, Slovacia, Mexic și Ucraina și vizitele unor delegații din S.U.A.

În același context, trebuie evidențiate cooperările multilaterale (inclusiv prin participarea personalului D.G.A la cursuri, întâlniri de lucru, stagii de cercetare organizate de parteneri externi); protocoalele bilaterale încheiate cu instituții similare din Bulgaria, Ungaria, Serbia și Ucraina, dar și activitățile de protocol desfășurate la nivelul instituției.

Referitor la relațiile internaționale, D.G.A. își va consolida statutul de partener stabil și credibil, acționând cu determinare pentru implementarea/aplicarea recomandărilor și politicilor anticorupție adoptate la nivel comunitar sau de către diferite organizații ori instituții internaționale de profil.

Implementare proiecte

Atragerea de fonduri externe nerambursabile constituie un obiectiv prioritar pentru Direcţia Generală Anticorupţie, întrucât prin accesarea acestor instrumente financiare se contribuie, într-o mare
măsură, la dezvoltarea capacităţii de intervenţie a unităţii, precum şi la îmbunătăţirea bazei tehnico-materiale din dotare.

Pe parcursul anului 2017, au fost derulate activităţi în 5 proiecte – 2 finanţate din Fondul de Securitate Internă, 2 finanțate de către Comisia Europeană prin programul OLAF Hercule III şi 1 proiect de twinning cu Republica Moldova, în care D.G.A. reprezintă România, alături de Lituania şi Finlanda.
Concomitent, au fost elaborate 6 noi fișe de proiect, pentru două dintre acestea fiind semnate deja contractele de finanțare.

Activitățile desfășurate pe linia implementării proiectelor cu finanțare nerambursabilă se evidențiază prin valoarea aproximativă a proiectelor aflate în implementare de 2,8 milioane de euro, achiziţionarea unui număr de 121 autovehicule pentru munca operativă şi pentru structurile de prevenire în proiectul finanţat din Fondul de Securitate Internă, instruirea a 434 persoane pentru eficientizarea activităţilor de prevenire şi combatere a corupţiei în administraţia publică, inclusiv în achiziţiile publice şi gestionarea fondurilor europene, având ca partener Institutul Național al Magistraturii, precum și alte 32 de structuri şi instituţii invitate din cadrul şi din afara M.A.I., cooperarea inter-instituţională cu peste 40 de structuri şi instituţii, cooperare cu parteneri europeni din Bulgaria, Ucraina, Ungaria, Lituania, Finlanda, OLAF, Comisia Europeană și Republica Moldova, acordarea de expertiză în sprijinul capacităților instituționale ale structurilor similare din Republica Moldova – Centrul Național Anticorupție, Biroul Procurorului Anticorupție, Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratului General de Poliție și Serviciul Vamal – D.G.A. prezentând bune practici pe linia integrității instituționale și de efectuare a testelor de integritate profesională în sectorul public.
Este important să precizăm că bunurile și serviciile achiziționate în activitatea de implementare a proiectelor totalizează 83,7% din achiziţiile efectuate de D.G.A. în anul 2017.

În contextul actual de dezvoltare instituțională, inițierea de noi proiecte cu finanțare externă nerambursabilă trebuie să vizeze, cu prioritate, atragerea de fonduri în vederea achiziționării de echipamente necesare îmbunătățirii suportului logistic și tehnic al D.G.A., desfășurarea unor campanii de conștientizare și prevenire, respectiv îndeplinirea obiectivelor specifice din cadrul S.N.A. 2016-2020.

SUPORT ŞI INFRASTRUCTURĂ

Suportul logistic și financiar al activității specifice D.G.A. este asigurat, în plan central, de către structurile de resort, iar la nivel teritorial de către subunităţile ministerului la nivelul cărora formaţiunile anticorupţie îşi au reşedinţa.

Achiziții și asigurare financiară

În acest domeniu, s-a vizat sustenabilitatea suportului material şi logistic în vederea desfăşurării corespunzătoare a misiunilor curente la nivelul structurilor aparatului propriu și cele subordonate, respectiv dezvoltarea şi întreţinerea bazei materiale de intervenţie şi acţiune în plan profesional.
În mod concret, au fost realizate 140 de achiziții, dintre care 8 prin licitații deschise, 3 proceduri simplificate și 129 achiziții directe, cu un buget total alocat de peste 5.000.000 lei.

Pentru elaborarea unui cadru unitar de acțiune, s-a elaborat Programul anual al achiziţiilor publice pe baza necesităţilor şi a fondurilor alocate prin bugetul anual în 2017, document cadru ce a descris necesităţile instituţionale.

În ceea ce priveşte parcul auto din dotarea direcţiei generale, gradul de înzestrare cu mijloace de mobilitate terestră este de 92,5% din necesar, în creștere cu 7%, comparativ cu anul 2016.

Referitor la asigurarea financiară, pentru anul 2017, Direcţiei Generale Anticorupţie i s-a aprobat un buget în sumă de 58.900.000 lei, creditele bugetare fiind utilizate într-un procent de 99,89%.

CONCLUZII ȘI PERSPECTIVE DE ACȚIUNE PENTRU 2018

În referire la cele prezentate, putem concluziona că rezultatele obţinute de unitatea noastră în anul 2017 sunt pozitive, iar D.G.A. și-a consolidat rolul de instituţie implicată activ în prevenirea și combaterea corupției.

În planul capacității operaționale, s-a urmărit eficientizarea strategiilor de intervenție pe cele două paliere majore de acțiune (prevenire şi combatere), cu accent în acele zone de interes profesional identificate cu vulnerabilităţi.

Din perspectiva comunicării, s-a urmărit prezentarea activităţilor desfăşurate de Direcția Generală Anticorupție în spațiul public, în paralel cu implicarea activă în parteneriate cu diverse instituții.
Aferent gestionării resurselor umane, materiale și financiare, s-a urmărit utilizarea judicioasă a disponibilităților avute, în vederea obținerii unor rezultate deosebite.

Nu în ultimul rând, diseminarea bunelor practici către structurile ministerului și altor entități publice a contribuit la solidarizarea instituțională în scopul prevenirii și combaterii corupției.

Ca priorităţi de acţiune pe termen scurt şi mediu, Direcția Generală Anticorupție și-a propus:
 Implementarea obiectivelor Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 la nivelul Ministerului Afacerilor Interne;
 Îmbunătățirea capacității operaționale de investigare și combatere a corupției la nivelul M.A.I.;
 Identificarea celor mai bune soluţii pe linia managementului organizatoric și instituțional.

loading...

Comentarii: