(Document) Guvernul a prelungit starea de alertă. Toate măsurile care intră în vigoare de duminică

0
546

Hotărârea de Guvern numărul 668 din 14.08.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19 a fost adoptată astăzi în ședința de guvern.

MĂSURI DE PREVENIRE ȘI CONTROL A INFECȚIILOR PROPUSE A SE APLICA PE DURATA STĂRII DE ALERTĂ.

1. În aplicarea dispozițiilor art. 71 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente
instituirii carantinei, aprobată cu completări prin Legea nr. 20/2020, cu completările
ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de
risc, secretarul de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul
Ministerului Afacerilor Interne, dispune, în colaborare cu Ministerul Sănătății, prin
ordin al comandantului acțiunii, măsurile necesare prevenirii și combaterii infecțiilor cu
coronavirusul SARS-CoV-2, în cadrul acțiunilor de răspuns la nivel național.
2. Se continuă coordonarea operațională a serviciilor de ambulanță și a serviciilor
voluntare pentru situații de urgență de către inspectoratele județene/București-Ilfov
pentru situații de urgență, precum și a poliției locale de către Direcția generală de
poliție a Municipiului București/inspectoratele județene de poliție.
3. Se menține obligativitatea asigurării continuității activității centrelor rezidențiale
de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și
adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile și stabilirea
programului de lucru al angajaților cu avizul direcțiilor de sănătate publică judeţene,
respectiv a municipiului Bucureşti.
4. Se menține obligația furnizorilor de servicii sociale de tip rezidențial de a își
organiza programul în funcție de contextul epidemiologic existent la nivel local şi cu
respectarea normelor în vigoare privind legislația în domeniul muncii. Activitatea la
nivelul acestor servicii va fi organizată şi desfășurată cu respectarea normelor de
prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 instituite de autoritățile competente
5. Se menține desfășurarea în regim permanent a activității tuturor centrelor
operative pentru situații de urgență cu activitatea temporară, precum și a Centrului
Național de Coordonare și Conducere a Intervenției și a centrelor județene/ al
municipiului București de coordonare și conducere a intervenției.
6. Se consideră necesară menținerea obligativității purtării măștii de protecție în
spațiile publice închise, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul
de muncă, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și al
ministrului afacerilor interne.
7. a) Se propune instituirea obligativității purtării măștii de protecție, în anumite
intervale orare, pentru toate persoanele prezente în spațiile publice deschise, stabilite
prin hotărâre a Comitetului Județean / al Municipiului București pentru Situații de
Urgență, cu avizul Direcției de Sănătate Publică.
b) spațiile și intervalele orare se stabilesc luând în considerare probabilitatea
creșterii numărului persoanelor prezente, concomitent în spațiile și intervalele orare
respective, ca efect al desfășurării unor activități individuale sau de grup.
2
c) se exceptează de la măsura prevăzută la lit. a) următoarele categorii de
persoane:
– persoanele care desfășoară activități fizice intense și / sau în condiții de
muncă solicitante, cum sunt temperaturile ridicate sau umiditatea crescută;
– copiii cu vârsta mai mică de 5 ani.
8. Consideră necesară menținerea interdicțiilor privind organizarea și desfășurarea
de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de întruniri în spații
deschise, precum și a întrunirilor de natura activităților culturale, științifice, artistice,
sportive sau de divertisment în spații închise, cu excepția celor organizate și
desfășurate potrivit punctelor 17-26.
9. Activitățile de pregătire fizică în cadrul structurilor și bazelor sportive, constând
în cantonamente, antrenamente și competiții sportive organizate pe teritoriul
României pot fi desfășurate numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al
ministrului tineretului și sportului și ministrului sănătății;
10. Competițiile sportive organizate în aer liber sau în bazine acoperite ori aflate în
aer liber se pot desfășura pe teritoriul României fără spectatori, numai în condițiile
stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului
sănătății;
11. În condițiile pct. 9, se permite desfășurarea de către sportivii profesioniști,
legitimați și/sau de performanță a activităților de pregătire fizică în bazine acoperite
sau aflate în aer liber, iar activitățile de pregătire fizică în spații închise sunt permise
numai cu respectarea regulilor de distanțare între participanți, astfel încât să se asigure
minimum 7 mp/persoană.
12. Prevederile pct. 9, 10 și 11 nu se aplică în cazul sporturilor de contact.
13. Activitățile instituțiilor muzeale, a bibliotecilor, librăriilor, studiourilor de
producției de film și audiovizual, precum și evenimentele culturale în aer liber se
desfășoară numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al
ministrului sănătății.
14. În condițiile pct. 13, organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in
sunt permise numai dacă ocupanții unui autovehicul sunt membrii aceleași familii, iar
organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor
publice și private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea
a cel mult 500 de spectatori cu locuri pe scaune, aflate la distanță de minimum 2 metri
unul față de celălalt, precum și cu purtarea măștii de protecție.
15. Activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor și rugăciunilor colective, să se
poată desfășura cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin ordin
comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne.
16. Se menține interzicerea activităților recreative și sportive desfășurate în aer
liber, cu excepția celor care se desfășoară cu participarea a cel mult 10 persoane care
nu locuiesc împreună, respectiv ciclismul, drumețiile, alergarea, canotajul, alpinismul,
vânătoarea, pescuitul și alte activități recreative și sportive desfășurate în aer liber
stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, după caz, cu ministrul tineretului și
sportului, ministrul mediului, apelor și pădurilor sau ministrul agriculturii și dezvoltării
rurale.
3
17. Se propune interzicerea participării la evenimente private în spații închise, cu
excepția celor care se desfășoară cu participarea a cel mult 20 de persoane și cu
respectarea regulilor de distanțare fizică.
18. Se propune interzicerea participării la evenimente private în spații deschise, cu
excepția celor care se desfășoară cu participarea a cel mult 50 de persoane și cu
respectarea regulilor de distanțare fizică.
19. Se propune permiterea organizării şi desfăşurării de către instituţiile cu atribuţii
în domeniul apărării naţionale, ordinii şi siguranţei publice, în aer liber, a activităţilor
specifice, cu participarea a maximum 200 de persoane şi sub supravegherea unui
medic epidemiolog.
20. Se propune permiterea organizării şi desfăşurării activităţilor specifice din
domeniul diplomatic, la sediile misiunilor diplomatice și oficiiilor consulare acreditate
în România, organizate în aer liber, astfel încât să fie asigurată o suprafaţă de minimum
4 mp pentru fiecare persoană participantă şi respectarea regulilor de protecţie
sanitară.
21. Se propune interzicerea circulației în interiorul localităților pentru persoanele
aflate în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii,
precum și formarea unor asemenea grupuri.
22. Se propune menținerea interzicerii intrării pe teritoriul României, prin punctele
de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini și apatrizilor, definiți potrivit OUG
nr.194/2002 privind regimul străinilor în România, cu modificările și completările
ulterioare, cu următoarele excepții:
a) membri de familie ai cetățenilor români;
b) membri de familie ai cetățenilor altor state membre ale U.E. sau ale Spațiului
Economic European ori ai Confederației Elvețiene, cu rezidență în România;
c) persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un
document echivalent permisului de ședere eliberat de autorități ori un document
echivalent acestora emis de autoritățile altor state, potrivit dreptului U.E.;
d) persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis
de ședere sau un alt document echivalent, respectiv cadre medicale, cercetători în
domeniul medical, cadre medicale pentru îngrijire geriatrică, precum și transportatorii
și alte categorii de personal implicat în transportul de bunuri care asigură astfel de
transporturi necesare;
e) personalul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și al organizațiilor
internaționale, precum și membrii familiilor acestora care îi însoţesc în misiuni
permanente pe teritoriul România, personalul militar sau personalul care poate asigura
ajutor umanitar;
f) persoane în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției
consulare;
g) pasageri care călătoresc din motive imperative;
h) persoane care au nevoie de protecție internațională sau din alte motive
umanitare;
i) străinii și apatrizii care călătoresc în scop de studii;
4
j) străinii și apatrizii, muncitorii înalt calificați, dacă angajarea acestora este
necesară din punct de vedere economic, iar activitatea nu poate fi amânată sau
desfășurată în străinătate;
k) străinii și apatrizii, lucrătorii transfrontalieri, lucrătorii sezonieri din
agricultură, personalul navigant, maritim și fluvial;
l) membrii delegațiilor sportive internaționale care participă la competiții
sportive organizate pe teritoriul României, în condițiile legii.
23. În absența unor reglementări contrare la nivel național, măsura stabilită pct. 22
nu se mai aplică cetățenilor străini și apatrizilor originari din sau rezidenți în state terțe
dinspre care, la nivel european, este stabilită ridicarea restricțiilor temporare asupra
călătoriilor neesențiale către Uniunea Europeană.
24. Se propune ca instituirea carantinei în clădirile, localitățile și zonele geografice să
se stabilească în continuare prin ordin al comandantului acțiunii, la solicitarea
comitetelor județene pentru situații de urgență, pe baza analizelor realizate de către
direcțiile de sănătate publică și avizate de către Institutul Național de Sănătate Publică.
25. Suspendarea zborurilor efectuate de operatorii economici din aviație spre și
dinspre țările care nu fac obiectul excepției de la carantinare/izolare stabilite de
Institutul Național de Sănătate Publică şi aprobate de Comitetul Național pentru
Situaţii de Urgenţă, şi din aceste țări către România pentru toate aeroporturile din
România, potrivit art. 37 din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare, prin
hotărâre a Comitetului Național pentru Situații de Urgență.
26. Suspendarea zborurilor efectuate de operatorii economici din aviaţie
spre/dinspre orice stat care a luat decizia suspendării zborurilor spre/dinspre România,
până la anularea deciziei de suspendare de către statul respectiv.
27.Sunt exceptate de la prevederile pct. 25 și 26 următoarele categorii de zboruri::
a) efectuate cu aeronave de stat;
b) de transport marfă și/sau corespondență;
c) umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență;
d) pentru căutare-salvare sau de intervenție în situații de urgență, la solicitarea
unei autorități publice din România;
e) având drept scop transportul echipelor de intervenție tehnică, la solicitarea
operatorilor economici stabiliți în România;
f) aterizări tehnice necomerciale;
g) de poziționare a aeronavelor, fără încărcătură comercială (ferry);
h) tehnice în scopul efectuării unor lucrări la aeronave;
i) efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în
conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter),
pentru transportul lucrătorilor sezonieri sau pentru repatrierea unor cetățeni străini,
din România către alte state, cu avizul Autorității Aeronautice Civile Române și al
autorității competente din statul de destinație;
j) efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în
conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), din
alte state către România pentru repatrierea cetățenilor români, cu avizul Autorității
5
Aeronautice Civile Române, în baza acordului Ministerului Afacerilor Interne și al
Ministerului Afacerilor Externe;
k) efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în
conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter),
pentru transportul lucrătorilor din sectorul transporturilor prevăzuți în anexa nr. 3 la
Comunicarea privind implementarea Culoarelor Verzi („Green Lanes“) în temeiul
Orientărilor privind măsurile de gestionare a frontierelor în vederea protejării sănătății
și a asigurării disponibilității mărfurilor și serviciilor esențiale – C(2020) 1897, din
23.03.2020, din România către alte state și din alte state către România, cu avizul
Autorității Aeronautice Civile Române și al autorității competente din statul de
destinație.
28. Consideră necesară menținerea închiderii temporare, totale sau parțiale, a
următoarelor puncte de trecere a frontierei de stat:
27.1 la frontiera româno-ungară:
a) Săcuieni, județul Bihor (cu excepția circulației lucrătorilor transfrontalieri);
b) Carei, județul Satu Mare.
27.2 la frontiera româno-bulgară:
a) Lipnița, județul Constanța;
b) Dobromir, județul Constanța;
c) Bechet, județul Dolj (cu excepția traficului de marfă).
27.3 la frontiera româno-ucraineană:
a) Isaccea, județul Tulcea (cu excepția traficului de marfă).
27.4 la frontiera româno-sârbă:
a) Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți (cu excepția traficului de marfă);
b) Orșova, județul Mehedinți;
c) Moldova Nouă, județul Caraș-Severin;
d) Naidăș, județul Caraș-Severin;
e) Vălcani, județul Timiș;
f) Stamora-Moravița, județul Timiș – feroviar (cu excepția traficului de marfă);
g) Lunga, județul Timiș;
h) Foeni, județul Timiș;
29. Se propune menținerea suspendării consumului produselor alimentare și
băuturilor alcoolice și nealcoolice în spațiile comune de servire a mesei din restaurante,
hoteluri, moteluri, pensiuni, cafenele sau alte localuri publice, din interiorul clădirilor.
30. În spațiile menționate la pct. 29 se consideră necesar să fie permisă prepararea
hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice care nu se
consumă în spațiile respective destinate acestui scop.
31. Se propune ca prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și
băuturilor alcoolice și nealcoolice să fie permise în spațiile special destinate dispuse în
exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 m între
mese și participarea a maximum 4 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și
cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului
sănătății, ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al președintelui
Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.
6
32. În centrele comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori
economici în scopul realizării activităților de comercializare cu amănuntul a produselor
și serviciilor, nu este permisă:
a) activitatea restaurantelor, cafenelelor sau altor asemenea unități de
alimentație publică, cu excepția celor dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu
asigurarea unei distanțe minime de 2 metri între mese și cel mult 4 persoane care nu
sunt membri ai aceleiași familii la o masă.
b) exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri și a cinematografelor.
33. Se propune ca transportul aerian să se desfășoare în continuare cu respectarea
măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția spațiilor comune,
echipamentelor, mijloacelor de transport și aeronavelor, procedurile și protocoalele
din interiorul aeroporturilor și aeronavelor, regulilor de conduită pentru personalul
operatorilor aeroportuari, aerieni și pentru pasageri, precum și privitor la informarea
personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor și personalului
ce activează în domeniul transportului aerian, în condițiile stabilite prin ordin comun al
ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, ministrului sănătății și al
ministrului afacerilor interne.
34. Se propune ca transportul feroviar să se desfășoare în continuare cu respectarea
măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția spațiilor comune din gări,
halte, stații sau puncte de oprire, a echipamentelor și garniturilor de tren, procedurile
și protocoalele din interiorul gărilor, haltelor, stațiilor sau punctelor de oprire, dar și în
interiorul vagoanelor și garniturilor de tren, gradul și modul de ocupare al materialului
rulant, regulile de conduită pentru personalul operatorilor și pentru pasageri, precum
și privitor la informarea personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării
pasagerilor și personalului ce activează în domeniul transportului feroviar, în condițiile
stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne.
35. Se propune ca transportul rutier să se desfășoare în continuare cu respectarea
măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția mijloacelor de transport
persoane, procedurile și protocoalele din interiorul mijloacelor de transport, gradul și
modul de ocupare a mijloacelor de transport, regulile de conduită pentru personalul
operatorilor și pentru pasageri, precum și privitor la informarea personalului și
pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor și personalului ce activează în
domeniul transportului rutier, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului
transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, ministrului sănătății și al ministrului
afacerilor interne.
36. Se propune ca transportul naval să se desfășoară în continuare cu respectarea
măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția navelor de transport
persoane, procedurile și protocoalele din interiorul navelor de transport persoane,
gradul și modul de ocupare al navelor de transport persoane, regulile de conduită
pentru personalul operatorilor și pentru pasageri, precum și privitor la informarea
personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor și personalului
ce activează în domeniul transportului naval, în condițiile stabilite prin ordin comun al
7
ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, ministrului sănătății și al
ministrului afacerilor interne.
37. Se propune ca transportul intern și internațional de mărfuri și persoane să se
desfășoare în continuare, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului
transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, ministrului sănătății și al ministrului
afacerilor interne.
38. Se propune suspendarea activității operatorilor economici desfășurată în spații
închise în următoarele domenii: activități în piscine, locuri de joacă și săli de jocuri.
39. Se propune menținerea instituirii obligației pentru instituțiile și autoritățile
publice, operatorii economici și profesioniști de a organiza activitatea, astfel încât să
asigure, la intrarea în sediu, în mod obligatoriu, triajul epidemiologic și dezinfectarea
obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât și pentru vizitatori, în
condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor
interne.
40. Se consideră necesară instituirea obligativității de organizare a activității la
nivelul cabinetelor stomatologice și unităților sanitare non-COVID, în condițiile stabilite
prin ordinul ministrului sănătății.
41. Se propune instituirea obligației operatorilor economici care desfășoară activități
de jocuri de noroc, îngrijire personală, primire turistică cu funcțiuni de cazare, precum
și activități de lucru în birouri cu spații comune în sistem deschis de a respecta normele
de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului economiei, energiei și mediului
de afaceri și al ministrului sănătății, în baza căruia își pot desfășura activitatea.
42. Se propune instituirea obligației operatorilor economici care desfășoară activități
de administrare a ștrandurilor exterioare, a piscinelor exterioare sau sălilor de
sport/fitness de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al
ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății.
43. Se propune instituirea obligației operatorilor economici care desfășoară activități
de tratament balnear de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul
ministrului sănătății.
44. Se propune ca suprafața sectorului/subsectorului de plajă amenajată folosită
pentru închirierea șezlongurilor și umbrelelor în suport fix să fie de maximum 70% din
suprafața totală închiriată, diferența reprezentând-o zona destinată plajei pe nisip. La
dimensionare nu se vor lua în calcul spațiile destinate amplasării altor dotări de pe
plajă.
45. Se propune ca accesul pe plaja neamenajată să se facă în mod liber, cu
respectarea regulilor de distanțare fizică. Utilizarea plajei se va face cu menținerea unei
distanțe de cel puțin 2 m între persoane în orice moment.
46. Se propune ca accesul persoanelor pe suprafețele de plaje amenajate cu
șezlonguri să se realizeze doar cu asigurarea obligatorie de șezlonguri pentru fiecare
dintre persoanele prezente, asigurarea unei distanțe de minimum 2 m între
șezlongurile care sunt utilizate de persoane din familii diferite și cu respectarea
normelor de prevenire stabilite prin ordin comun al ministrului economiei, energiei și
mediului de afaceri, al ministrului sănătății și al ministrului mediului, apelor și
8
pădurilor. Aceleași reguli de distanțare fizică se aplică și pentru suprafața de 30% fără
șezlonguri.
47. Se propune ca activitatea în creșe, grădinițe și after-school-uri, pe perioada
vacanței de vară, să fie permisă numai cu respectarea condițiilor stabilite prin ordin
comun al ministrului educației și cercetării, al ministrului muncii și protecției sociale și
al ministrului sănătății.
48. Se propune să se permită în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ
organizarea și desfășurarea examenelor pentru elevi/studenți, cadre didactice, precum
și activitățile specifice unităților/instituțiilor de învățământ în condițiile respectării
măsurilor de prevenire stabilite prin ordin comun al ministrului educației și cercetării și
al ministrului sănătății.
49. Se propune interzicerea desfășurării activității cu publicul pentru operatorii
economici din domeniul jocurilor de noroc, în intervalul orar 2300
-0600
.


( ! ) Warning: A non-numeric value encountered in /home/jriro/public_html/wp-content/themes/Newspaper1/includes/wp_booster/td_block.php on line 1009
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0002413392{main}( ).../index.php:0
20.0004414864require( '/home/jriro/public_html/wp-blog-header.php ).../index.php:17
30.661066268416require_once( '/home/jriro/public_html/wp-includes/template-loader.php ).../wp-blog-header.php:19
40.675966317424include( '/home/jriro/public_html/wp-content/themes/Newspaper1/single.php ).../template-loader.php:106
50.973968735816locate_template( $template_names = 'loop-single.php', $load = TRUE, $require_once = ???, $args = ??? ).../single.php:28
60.973968735912load_template( $_template_file = '/home/jriro/public_html/wp-content/themes/Newspaper1/loop-single.php', $require_once = TRUE, $args = [] ).../template.php:716
70.974068746368require_once( '/home/jriro/public_html/wp-content/themes/Newspaper1/loop-single.php ).../template.php:770
80.996068880168td_module_single_base->related_posts( $force_sidebar_position = ??? ).../loop-single.php:72
90.996368896760td_block_related_posts->render( $atts = ['limit' => 3, 'ajax_pagination' => 'next_prev', 'live_filter' => 'cur_post_same_categories', 'td_ajax_filter_type' => 'td_custom_related', 'class' => '', 'td_column_number' => 3], $content = ??? ).../td_module_single_base.php:974
101.027468941376td_block->get_block_pagination( ).../td_block_related_posts.php:56

Comentarii:

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here