DSP Iași recrutează personal pentru a lucra online

0
776

Având în vedere evoluția situației epidemiologice, Direcția de Sănătate Publică Iași, instituție publică cu personalitate juridică, își exprimă disponibilitatea de a colabora cu voluntari, în regim online, în baza prevederilor art.9 alin.(2) din Legea nr.78 /2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, în scopul implementării măsurilor pentru combaterea pandemiei de COVID – 19, după cum urmează:

 • Medici/medici dentiști/farmaciști, inclusiv specialiști și/sau primari
 • medici rezidenți, indiferent de specialitate;
 • asistenți medicali cu studii medii și/sau superioare;
 • studenți/masteranzi care urmează studii de licență sau de master la facultăți cu profil informatic;
 • studenți/masteranzi care urmează studii de licență sau de master la facultatea de psihologie;
 • studenți/masteranzi/doctoranzi care urmează programe de studii de licență, de master sau doctorat la universitatea de medicină și farmacie
 • Condiții generale de participare la selecție pentru toate categoriile solicitate:
 • are cetaţenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic Europeanşi și domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitatea deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitatate (se acceptă și documentul primit electronic de la medicul de familie al candidatului);
 • îndeplineşte condiţiile de studii și alte condiții specifice potrivit cerințelor ;
 • nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

CERINȚĂ SPECIFICĂ:

Să dețină cunoștințe de operare PC (Microsoft Office, Excel)
În vederea îndeplinirii atribuțiilor ce le revin, organizarea muncii voluntarilor selectați, se va face în regim online, ceea ce presupune ca și cerință de bază deținerea de către voluntar a mijloacelor aferente tehnologiei informației și comunicațiilor și sau echipamente de muncă necesare prestării muncii (să dețină laptop/computer și acces la internet).

I. Medicii/medicii dentiști/farmaciștii, precum și medicii rezidenți vor transmite dosarele electronic până la data de 30 octombrie 2020, orele 16,00, prin e-mail, în format jpg sau pdf, într-un singur mesaj, pe adresa dsp99@dspiasi.ro, iar la subiectul mesajului se va scrie “dosar voluntariat medic și numele persoanei”, cu următoarele acte:

cererea– Anexa 1;
declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal – Anexa 2;
copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat naștere, certificat căsătorie, după caz;
copie xerox de pe diploma de licență medicină generală, copie după certificatul de specialist pau primar, copie după prima pagină a carnetului de rezident sau Ordinul de confirmare în rezidențiat (numai pentru medicii rezidenți);
curriculum vitae format EUROPASS.

II. Asistenții medicali cu studii medii și/sau superioare vor transmite dosarele electronic până la data de 30 octombrie 2020, orele 16,00, prin e-mail, în format jpg sau pdf, într-un singur mesaj, pe adresa dsp99@dspiasi.ro, iar la subiectul mesajului se va scrie “dosar voluntariat asistent medical și numele persoanei”, cu următoarele acte:

cererea– Anexa 1;
declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal – Anexa 2;
copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat naștere, certificat căsătorie, după caz;

copie xerox de pe diploma de absolvire sau de licență;
curriculum vitae format EUROPASS.

III. Studenții/masteranzii/doctoranzii vor transmite dosarele electronic până la data de 30 octombrie 2020 orele 16,00, prin e-mail, în format jpg sau pdf, într-un singur mesaj, pe adresa dsp99@dspiasi.ro, iar la subiectul mesajului se va scrie “dosar voluntariat student/masterand și numele persoanei”, cu următoarele acte:

cererea– Anexa 1;
declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal – Anexa 2;
copia actului de identitate în termen devalabilitate, certificat naștere, certificat căsătorie, după caz;
acte doveditoare privind calitatea de student/masterand/doctorand (adeverință de studii sau orice document care stestă calitatea de student/masterand/doctorand);
curriculum vitae format EUROPASS.

REZULTATELE SELECȚIEI DOSARELOR SE VOR AFIȘA PE PAGINA DE INTERNET A INSTITUȚIEI, www.dspiasi.ro, în data de 02 noiembrie 2020.

Voluntariatul se desfășoară pe baza unui contract încheiat în formă scrisă, între voluntar și instituția noastră. Persoanele admise se vor prezenta la sediul Direcției de Sănătate Publică Iași, din strada Vasile Conta nr.2-4, la o dată comunicată ulterior, în vederea semnării contractului de voluntariat.

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane, Normare , Organizare, Salarizare al DSP Iași, telefon 0232/210900 int.218.

Menționăm că activitatea de voluntariat se consideră experiență profesională și /sau în specialitate, în funcție de tipul activității, dacă aceasta este realizată în domeniul studiilor absolvite, conform prevederilor art.10 alin.(2) din Legea nr.78 /2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România.

loading...

Comentarii:

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here